logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava byla dne 19. 10. 2021 pořadatelem zrušena.

**************************************************

Výstava představí nejúspěšnější výtvarné práce českých dětí a mládeže z mezinárodního projektu, který pod patronací MŠMT ČR s úspěchem existuje v ČR již třicet let. Projekt představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení a spolupráci všech zemí EU. Společné téma pro všechny zúčastněné země vychází vždy z aktuálních priorit EU. Je výrazem snahy o vytvoření kulturní integrity Evropy a prostředkem k rozvoji mezinárodní spolupráce a porozumění.

Recepční salonky Novoměstské radnice / 1. patro

Otevřeno denně 10 - 18 hod

Vstup zdarma

https://talentovani.cz/souteze/literarni-a-vytvarna-soutez-evropa-ve-skole

Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt

EVROPA VE ŠKOLE představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení a spolupráci. Je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení. Vychází z vědomí kontinuity hodnot národní, evropské a světové kultury, je výrazem snahy o vytvoření kulturní integrity Evropy a prostředkem k rozvoji mezinárodní spolupráce a porozumění.

Konkrétním naplněním těchto snah v jednotlivých zemích Evropy je především soutěž mladých výtvarníků a literátů, výstavy a jiné formy propagace jejich tvorby, tvůrčí semináře apod. Na mezinárodní úrovni pak pracovní setkání vítězů soutěže v evropských centrech spojené s výměnou zkušeností a poznáváním, společné pracovní pobyty, výstavy apod.

Projekt je organizován nepřetržitě od roku 1953 v zemích tehdejší „západní“ Evropy, nejdříve pod názvem „Den evropských škol”, později „Evropa ve škole”. Děje se tak pod záštitou Rady Evropy, Evropského parlamentu, komise Evropské unie, Evropské kulturní nadace a dalších významných institucí.

Československá republika byla přizvána k účasti v roce 1991 jako první stát bývalého socialistického bloku. Vyhlašovatelem prvního ročníku ve školním roce 1991/1992 i všech následujících ročníků se stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR. MŠMT ČSR tak reagovalo na závěry konference ministrů školství členských zemí Rady Evropy ve Vídni v roce 1991, které mj. zavázaly účastnické země včetně tehdejšího Československa k všestranné podpoře a posilování evropské dimenze ve vzdělávání a výchově mladé generace.

Společně řešené téma vyhlašované každoročně Evropským komitétem (jehož současné sídlo je v Berlíně, dříve v Bonnu) je závazné pro všechny zúčastněné země a vychází vždy z aktuální evropské problematiky, ať se jedná o vztah k životnímu prostředí, kulturnímu dědictví, vědě nebo např. o vztah k různým sociálním skupinám (senioři, handicapovaní lidé apod.). Národní komitéty toto společné téma modifikují pro jednotlivé věkové kategorie a pro část literární a část výtvarnou.

EVROPA VE ŠKOLE se postupně stala v České republice soutěží prestižní a vydobyla si své specifické postavení. Pod přímou patronací MŠMT ČR má organizační zázemí v Národním institutu pro další vzdělávání / NIDV/- od 1.1.2020 sloučen pod názvem Národní pedagogický institut /NPI/ ČR.

Český Národní komitét složený z odborníků - pedagogů  vytvořil, řídí a vzdělává síť spolupracovníků v jednotlivých regionech. Rozpracovává každoročně společné téma soutěže do jednotlivých tematických okruhů tak, aby poskytovaly inspiraci pro pedagogy i dostatečný prostor pro motivaci a kreativitu dětí. V souhrnu jsou tematické oblasti takto nabídnuté učitelům ukázkou mezipředmětových vztahů a neformální výchovy k evropanství. Právě tato paralelnost výchovy pedagogů i dětí je specifickým rysem práce českého Národního komitétu.

Výstupy projektu Evropa ve škole mají celospolečenský význam. Národní institut pro další vzdělávání vydává každoročně sborník oceněných literárních prací a kalendář z oceněných prací výtvarných. Výtvarné práce jsou vystavovány na různých místech republiky. Výstavy oceněných prací reprezentují svou vysokou úrovní ČR v zahraničí v různých evropských institucích (např. každoroční výstava v Evropské akademii Arnstadt, výstava v Paláci národů v Ženevě u příležitosti světového kongresu UNESCO o vzdělávání a výchově, výstava Evropa ve škole byla i součástí reprezentačního pavilonu ČR na Expo 2000 v Hannoveru, v r. 2016 reprezentační výstava v Parlamentu ČR). Společné téma pro všechny zúčastněné země umožňuje i pořádání společných mezinárodních výstav, např. českých německých, rakouských a německých dětských prací (Praha-Vídeň-Hannover), Praha-Berlín, společně s francouzskými dětmi výstava v Migenes, Poligny (Francie), českých a saských oceněných prací v Sächisches Bildunginstitut. V r. 2018 společná výstava ČR a Spolková země Bavorsko v Evropském domě v Praze, v r. 2019 mezinárodní festival ve Verlu (Severní Porýní-Vestfálsko) a Evropská akademie - Arnstadt (Thüringen). Vernisáže byly vždy za účasti představitelů významných vzdělávacích, politických a evropských institucí.

Evropa ve škole v České republice si za 30 let své existence získala významnou prestižní pozici mezi ostatní evropskými zeměmi. Je názornou ukázkou vysoké profesionality literárních i výtvarných pedagogů i kreativity jejich žáků. Naplňuje vůdčí myšlenku této aktivity: vychovat mladou generaci v duchu evropské spolupráce pro 21. století.

 

PhDr.Jana Skarlantová - předsedkyně Národního komitétu Evropa ve škole / kontakt: jana.skarlantova@seznam.cz 

Výstava Evropa ve škole / kontakt: PhDr.Jana Skarlantová / jana.skarlantova@seznam.cz 

 

nahoru


logo Novoměstská radnice