logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Poptávka k podání cenové nabídky na vánoční výzdobu v objektu Novoměstské radnice:


1. Zadavatel
Název: Novoměstská radnice, příspěvková organizace
Sídlo: Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2
IČ: 75092972
DIČ: CZ75092972
Kontaktní osoba: Bedřiška Kotmelová, tel: 607627307 e-mail: bedriska.kotmelova@centrum.cz

Místo plnění zakázky
Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2


2. Specifikace zakázky
1. realizace výzdoby v týdnu od 24.-28.11.2014 dle dohody s provozním NR
2. vánoční výzdoba v duchu tradičních českých vánoc – tj. využití slaměných ozdob a řetězů, přírodních materiálů apod., barevné ladění červeno, zelené, případně zlatá
3. v některých místech bude omezena možnost zásahů do fasády nebo stěn – NR je národní kulturní památka
4. venkovní vánoční stromek výška cca 3 - 4m včetně ozdob. Stojan a venkovní žárovky na stromek má NR k dispozici
5. 4 velké adventní věnce do oken Velkého sálu – korpusy se závěsným systémem má NR v majetku a budou k dispozici
6. bude možné využít i předměty z minulých let na výzdobu – dostupné při případné obhlídce objektu
7. vánoční výzdoba vchodového portálu a průjezdu na nádvoří objektu, dále vstupu z nádvoří do objektu NR
8. vánoční výzdoba v oknech žulového baru v 1. patře – prosklené (ne postřikem na okna – pouze závěsné ozdoby)
9. jednoduchá vnitřní výzdoba schodiště, výzdoba Mázhausu, Velkého sálu, předsálí Velkého sálu, Žulového baru v 1.patře


3. Podmínky realizace
- Zhotovitel se zaváže respektovat při své činnosti skutečnost, že Novoměstská radnice je národní kulturní památkou.
- Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele, jeho zaměstnanců a pověřených zástupců, výzdoba bude konzultována s pověřeným pracovníkem NR.
- Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy objednatele.
- Podmínkou poptávky je poskytnutí fotografií z již realizovaných akcí, které posoudí ředitel organizace


4. Platební podmínky

- Splatnost faktur (daňových dokladů) je 14 dnů ode dne doručení.
- Faktura bude vystavena po dodání díla.


5. Požadavky na kvalifikaci dodavatele

5.1. Identifikační údaje:
Obchodní firma/název/jméno a příjmení; IČ, DIČ
Jméno zaměstnance oprávněného za uchazeče jednat
Adresa, sídlo firmy, telefon, fax
Nabídková cena
Bude stanovena jako pevná sazba bez DPH a včetně DPH za celou výzdobu.
Nabídka bude obsahovat výčet a popis navržených aranžmá


Kontaktní osoby pro případné domluvení obhlídky:
Bedřiška Kotmelová – kontakt viz výše
Petra Baďurová, Novoměstská radnice, p. o.
Karlovo nám. 1/23, Praha 2
GSM 725 061 407
e-mail: badurova@nrpraha.cz


6. Kritéria hodnocení
70% cenová nabídka
30% posouzení již předložených realizací a popis navržených aranžmá ředitelem organizace


7. Způsob podání nabídky
e-mailem na bedriska.kotmelova@centrum.cz
nebo písemně na vrátnici nebo do kanceláří NR Karlovo nám1/23, Praha 2

8. Lhůta pro podání nabídky
Posledním dnem doručení nabídky je 3.11.2014 12.00hod
9. Práva zadavatele

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.

10. S podáním nabídky bere dodavatel na vědomí, že Novoměstská radnice, příspěvková organizace je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Novoměstské radnice, příspěvkové organizace. Dodavatel v případě uzavření smlouvy na základě výše uvedených způsobů zadání uděluje Novoměstské radnici, příspěvkové organizaci souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost.“

V Praze dne 13.10.2014

nahoru


logo Novoměstská radnice