logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava dřevěných reliéf. obrázků světců a patronů s jejich atributy, která je určena zejména pro nevidomé děti. Je ale vhodná samozřejmě i pro ostatní návštěvníky, kteří navíc ocení i pestrou barevnost všech obrázků (kolekce 30 obrázků). Koná se od 1. do 21. června v historickém Mázhauzu v přízemí Novoměstské radnice.

Patronem výstavy je P. Václav Malý, světící biskup pražský.

Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin.
11. června je ZAVŘENO.

VSTUP ZDARMA


*********************************************************************

Jak může slepé dítě, které nevidí od narození, přijít na to, jak vypadá křesťanský světec? Václav Fanta, když ve věku přes padesát let, za sebou úspěšnou kariéru uměleckého i reportážního fotografa, oslepl, to vymyslel. Pro svou myšlenku také získal řezbářku a výtvarnici Jarmilu Haldovou, ale hlavně DKBW – nadační organizaci německých nevidomých (Deutsches Katholisches Blindenwerk), která umělecký soubor financovala. Tak mohla v průběhu let 1994 až 98 vzniknout unikátní sada dřevěných reliéfních obrazů svatých, celkem 30 unikátních děl polychromovaných postav světců, opatřených tzv. atributy.

Celý soubor byl několikrát vystavován, premiéru měl v roce 1996 v Národní galerii v Praze, v Klášteře sv. Anežky České a vernisáž zahajoval národní umělec Radovan Lukavský. O rok později v galerii Scarabeus a další rok dokonce v Bruselu na Mezinárodní výstavě pro nevidomé. Část souboru byla vystavena například v Milíně v kostele sv. Václava nebo v Jablonci n. N. v kostele sv. Anny (2006).


Sv. Anežka Česká
Svatořečena 12. listopadu 1989 symbolicky spustila proces, který vedl k tzv. sametové revoluci. Jako česká princezna, pravděpodobně nejmladší dcera Přemysla Otakara I. a královny Konstancie Uherské, patřila k nejvýznamnějším představitelkám panovnické dynastie Přemyslovců. Působila jako řeholnice – abatyše kláštera klarisek Na Františku, založila i jediný původem český řeholní řád křižovníků s červenou hvězdou.

Sv. Apolena
Byla dcerou senátora Alexandrie, zasvěcená Kristu, již starší panna, když jí v době Déciova pronásledování vyrazili všechny zuby a dali jí na výběr upálení nebo zřeknutí se Krista. Volila to první. Je patronkou zubních lékařů s atributy: dláto, kleště, oheň, zub.

Sv. Barbora
Barbora z Nikomédie, panna a mučednice, patří ke čtrnácti svatým pomocníkům, vzývaným zvláště v těžkých chvílích, v minulosti například při morových epidemiích. Je ochránkyní proti smrti bleskem, před požáry a vůbec rizikem náhlé či násilné smrti, je proto patronkou havířů, dělostřelců, pyrotechniků, architektů, matematiků a dalších rizikových povolání a rovněž dětí.

Sv. Cyril a Metoděj
Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, také bratři ze Soluně, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.

Sv. Dorota
Krasavice, neustále ve středu zájmu mužů, především římského majitele rozsáhlých pozemků. Toho však odmítla jako křesťanka zaslíbená Kristu, proto byla uvězněná a mučená a nakonec odsouzená k smrti. Atributy mučednice korunu, knihu, meč a palmovou ratolest doplňuje paví pero a kytice růží, legenda o ní vysvětluje ještě pachole s košíkem jablek.

Sv. Florián
První rakouský mučedník a svatý. Císař Dioklecián vydal (r. 303 a 304) čtyři protikřesťanské edikty. U dnešního Lince, ve městě Lauriacum (Lorch) na soutoku Enže s Dunajem, byl Florián z Lorchu zatčen a protože se nechtěl za žádnou cenu zříci víry, bez ohledu na jeho zásluhy v armádě 4. května r. 304 popraven – hodili ho do řeky s mlýnským kamenem na krku. Nad jeho hrobem (dnes Sankt Florian) byl už v 6. století vystavěn augustiniánský klášter. Je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů.

Sv. Havel
Podle tradice byl Havel mnich, jeden z dvanácti žáků a společníků svatého Kolumbána mladšího na jeho misii směřující na evropský kontinent: roku 610 ho doprovázel proti proudu Rýna do Bregenzu. Podle novějších výzkumů pocházel z okolí Vogéz a k misii se přidal až tam.

Sv. Hedvika
Hedvika Slezská, polsky Jadwiga Śląska byla slezská kněžna, světice a patronka. Svatořečil ji papež Klement IV. již 26. března 1267. Je patronkou Polska, Slezska, Berlína, Vratislavi, Trzebnice a Krakova a kromě toho exulantů a snoubenců. Bývá zobrazována jako kněžna, také jako cisterciácká řeholnice. Často drží v ruce model kostela (Třebnice), někdy se modlí před křížem nebo dává almužnu. V ruce často nese své boty, protože podle tradice chodila vždycky bosá.

Sv. Hubert
Pocházel z velmi bohaté šlechtické rodiny v Akvitánii. Měl velkou zásluhu na pokřesťanštění Arden. Byl výborným lovcem a milovníkem hýřivých zábav, měl prý patřit k družině franckého krále Theodoricha III. Hubert byl lidumil s dobrým srdcem a byl považován za zastánce spravedlnosti. Nečekané setkání s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž, jej navedlo na cestu k Bohu.

Sv. Jan Nepomucký
Jan či Johánek z Pomuka (mezi 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku – snad umučen na králův rozkaz 20. března 1393 v Praze) byl generální vikář pražského arcibiskupa, později uctívaný jako svatý Jan Nepomucký, mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů. Je zobrazován s prstem na ústech, kolem hlavy kryté biretem má pět hvězd, v ruce kříž a palmovou ratolest- znak mučedníků.

Sv. Jana z Arku
Hlasy svatých byla od Boha povolána, aby dodala slabému francouzskému následníku trůnu odvahy, osvobodila z moci Angličanů obležený Orleans a dala pomazat následníka trůnu Karla v Remeši na krále. Dosáhla všeho, ale jako nevítaná byla souzena coby čarodějnice a upálená ve věku 19 let.

Sv. Jenovéfa
Patronka města Paříže. K jejím atributům vedle svíce patří i malý ďáblík, který ji zháší a anděl, který ji znovu rozsvěcí, pohár či nádoba, z níž napojila dělníky při stavbě kostela, případně měch, ovoce, vřeteno, může mít i knihu, bývá zobrazována i jako pastýřka.

Sv. Jeroným
Původním jménem Sophronius Eusebius Hieronymus byl významný křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců a učitelů církve, teolog a překladatel bible do latiny. Katolická církev jej řadí vedle sv. Ambrože, Augustina a Řehoře Velikého mezi čtyři velké západní církevní Otce. Na obrázku jako kardinál, v ruce brk a lebku, symboly vzdělanosti.

Sv. Jiří
Svatý Jiří (staročesky Juří), římský voják, který byl uctíván jako mučedník. Je jedním ze čtrnácti svatých pomocníků, patronem Anglie, Černé Hory, Etiopie, Gruzie a dalších zemí i měst, a také mnoha profesí, organizací a nemocných lidí, i patronem skautů.

Sv. Kateřina
Kateřina Alexandrijská byla podle legendy křesťanskou mučednicí žijící kolem roku 300 a po staletí patřila mezi nejpopulárnější křesťanské světce. Dnešní badatelé – včetně křesťanských teologů – však předpokládají, že se jedná o smyšlenou postavu. Je patronkou mj. panen, učenců, studentů a učitelů, kolářů a několika dalších řemeslných profesí, námořníků a tiskařů, dále ochraňuje úrodu, pomáhá při migréně a nemocech jazyka a také při hledání utonulých.

Sv. Kryštof
je svatý, mučedník a jeden ze čtrnácti sv. pomocníků, uznávaný římskokatolickou i pravoslavnou církví. Jedna z legend je o muži jménem Reprobus, obrovité postavy, který chtěl sloužit pouze největšímu z králů. Za toho postupně uznal Krista a sloužil tím, že přepravoval pocestné přes rozvodněnou řeku. Jednou takto přenášel dítě – Krista, odtud atribut dítěte na ramenou a mohutná zelenající se hůl. Je patronem poutníků, řidičů, cestujících, horských cest a horníků a také leteckých záchranářů, přímluvcem od nenadálé smrti.

Sv. Ludmila
Manželka prvního Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matka knížete Vratislava, otce sv. Václava a chronologicky první česká svatá. Díky rodovým vazbám nejen pramáti českých panovníků, ale i většiny českých královen. Za života babičky svatého Václava byly položeny základy ke christianizaci Čech a také základy moci Přemyslovců.

Sv. Markéta
Starokřesťanská mučednice, o níž je jen velmi málo spolehlivých zpráv. Snad byla popravena za pronásledování císaře Diokleciána roku 304. Má svátek 13. července a je považována za patronku příznivého počasí, dobré úrody a bohaté sklizně, vzhledem k legendě i patronka těhotných žen.

Sv. Martin
Římský voják, poustevník a biskup v Tours. Stal se jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších svatých a patří mezi první nemučedníky, které církev označila za svaté. Zakladatel prvních klášterů ve Francii je znám díky legendě, kdy se rozdělil se žebrákem o svůj plášť.

Sv. Mikuláš
Svatý Mikuláš byl biskupem v Myře v Lykii. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Jeden z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství, patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů, zemí i měst.

Sv. Petr
Apoštol Petr, původním jménem Šimon byl jeden z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Je považován za prvního papeže a zobrazován jako starší šedivý muž s atributy: dva zkřížené klíče, papežská tiára, obrácený kříž (byl ukřižován hlavou dolů), berla s třemi příčnými břevny (papežská), kniha (evangelium), kohout (jeho zapření Krista) a někdy i ryba nebo loď (symboly církve a křesťanství, ale i rybářství).

Pražské Jezulátko
Soška, kterou věnovala roku 1628 španělská šlechtična Polyxena z Lobkovic, byla z vosku, 45 cm vysoká, a po celém světě, především pak španělsky mluvícím, proslavila kostel Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně. Modlitba před ní má moc splnit prosby o pomoc v nesnázích.

Sv. Prokop
Prokop (†25. března 1053 Sázava), původně světský kněz, později poustevník, spoluzakladatel a první opat benediktinského Sázavského kláštera. Svatořečen byl roku 1204. Je uctíván jako jeden z českých zemských patronů. Jeho hlavním individuálním atributem je spoutaný ďábel, kterého má u nohou nebo na kterém přímo stojí.

Sv. Roch
Svatý Roch z Montpellieru je francouzský katolický světec, uctívaný jako patron proti moru. Po smrti zámožných rodičů rozdal majetek chudým a vypravil se jako poutník do Říma. Na cestě zázračně uzdravoval od moru, sám se v Piacenze morem nakazil, ale pak i uzdravil.

Sv. Terezie od Ježíše (z Avily)
Zakladatelka řádu bosých karmelitánek, autorka několika významných církevních literárních děl, spolu se sv. Kateřinou Sienskou jedna ze dvou žen – církevních učitelek.

Sv. Václav
Kníže a světec, který je považován za patrona Čech a Moravy a symbol české státnosti. Po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem dokázal zachovat suverenitu českého státu. Zobrazován s mečem a korouhví Přemyslovců, jako bojovník a vladař.

Sv. Veronika
Svatá Veronika, učednice Páně, podle legendy provázela Ježíše Krista na Křížové cestě a podala mu roušku, aby si otřel krví zbrocenou tvář. Kristův obraz se tak otiskl do roušky, kterou pak sv. Veronika v Římě předala papeži Klementu I. (papež 91-97). Svatořečena však byla až představená kláštera kapucínek v 17. století, která přijala jako řeholní její jméno, a to díky uznané stigmatizaci.

Sv. Vít
Je uctíván jako jeden ze čtrnácti pomocníků, zemřel jako mučedník roku 303. Je uctíván jako patron herců, komediantů, tanečníků a epileptiků (tzv. tanec svatého Víta), ochránce před bleskem či očními chorobami. Je patronem Čech, Prahy, Saska, chorvatské Rijeky a italského města Forio v Kampánii, velmi ctěn je také v Srbsku (Vidovdan).

Sv. Vojtěch
V zahraničí známý spíše pod biřmovacím jménem Adalbert, druhý pražský biskup. Pocházel z rodu Slavníkovců. Vystupoval zejména proti pohanství, obchodování s otroky, kněžskému manželství a velmi rozšířenému alkoholismu. Svatořečen již v roce 999. Mj. pokládán za autora nejstarších českých a polských duchovních písní, např. Hospodine pomiluj ny.

nahoru


logo Novoměstská radnice