logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Novoměstská radnice, příspěvková organizace
Karlovo náměstí 1/23
120 00 Praha 2
Zastoupená Mgr. Albertem Kubištou, ředitelem
IČO: 75092972
DIČ: CZ75092972


Výzva č. NR/VŘ/4/2015
K podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na grafické práce pro Novoměstskou radnici


1. Zadavatel
Název: Novoměstská radnice, příspěvková organizace
Sídlo: Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2
IČ: 75092972
DIČ: CZ75092972
Kontaktní osoba: Bedřiška Kotmelová e-mail: kotmelova@nrpraha.cz
tel: 607627307
Místo plnění zakázky
Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2

2. Charakteristika zakázky
Předmětem zakázky jsou grafické práce pro Novoměstskou radnici p. o
na celé kalendářní roky 2016 – 2018. Grafické práce jsou uvedeny v příloze č. 1.

3. Podmínky realizace
- Řešitel se zaváže respektovat při své činnosti skutečnost, že Novoměstská radnice je národní kulturní památkou
- Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele, jeho zaměstnanců a pověřených zástupců
- Každá jednotlivá zakázka bude řešitelem fakturována, v případě kumulací menších grafických prací (pozvánky apod.) je možné domluvit měsíční fakturaci
- Řešitel musí respektovat grafický manuál NR, který na vyžádání elektronicky obdrží
- grafické práce jsou uvedeny v příloze č. 1

4. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je _720 000_________,- Kč bez DPH. Celková nabídková cena nesmí přesáhnout tuto hodnotu, jinak bude automaticky z výběrového řízení vyřazena.
Jedná se tedy o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou v souladu s § 18 odst. 5 téhož zákona

5. Platební podmínky
- Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne doručení.

6. Požadavky na kvalifikaci dodavatele
6.1. Identifikační údaje:
Obchodní firma/název/jméno a příjmení; IČ, DIČ
Jméno zaměstnance oprávněného za uchazeče jednat
Adresa, sídlo firmy, telefon, fax
6.2. Kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona dodavatel doloží
• výpis z obchodního rejstříku u právnických osob anebo z živnostenského rejstříku u fyzických osob formou prosté kopie
• čestné prohlášení - na majetek firmy není vyhlášen konkurz, není soudem zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku úpadce a není jako právnická osoba v likvidaci; firma není v současné době v jiných smluvních vztazích dlužníkem vůči zadavateli zakázky.
• písemné prohlášení statutárních zástupců uchazeče, že firma nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a nemá závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení, všeobecného zdravotního pojištění a nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; nebo

.  neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, bude zadavatelem vyloučen z účasti v dalším jednání o zakázce. Pokud nabídku předkládá více osob společně, prokáže každá z těchto osob kvalifikační předpoklady v celém rozsahu. Z předložených dokladů musí být jednoznačně zřejmé, kdo je za uchazeče oprávněn nabídku podat, uzavřít dohodu o společném podání nabídky, jakož i činit právní úkony související s výběrovým řízením.
6.3. Další požadavky – uchazeč je povinen ve své nabídce předložit:
• portfolio grafických prací již realizovaných nebo návrhů v tištěné podobě či na CD (minimálně 5 realizací)
• návrh plakátu na výstavu keramiky formát A1, návrh plakátu formát A1 na RumFest a návrh pozvánky formát DL na Dny evropského dědictví

7. Nabídková cena
Bude stanovena vždy u jednotlivých položek uvedených v tabulce v příloze č. 1 jako pevná sazba bez DPH. Tato cena je konečná. V tabulce je nastaven vzorec u celkové ceny prací za jeden rok (součet cen, kdy je cena za jednu službu vynásobená předpokládaným počtem realizací za jeden kalendářní rok). Tento součet bude dosazen do vzorce sloužícího k posouzení ceny.

Kontaktní osoba pro případné domluvení obhlídky a zaslání grafického manuálu: Bedřiška Kotmelová e-mail:kotmelova@nrpraha.cz, tel: 60762730,
Zadavatel nepřijímá variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v ZD.

8. Kritéria hodnocení
Hodnocení nabídek proběhne následovně – nejprve otevření a posouzení formálních náležitostí, poté posouzení odbornou komisí. Vyhovující nabídky budou předány k posouzení odborné komisi, která se sejde do 21 dnů od otevření obálek a provede bodové ohodnocení.
a. 60% celkový součet cen za jednotlivé položky uvedené v tabulce předpokládaných prací – příloha č. 1
Nabídkám pak budou v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria přiděleny body podle níže uvedeného vzorce:
nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)
100 x --------------------------------------------------- x 0,6 (váha 60 %) = počet bodů
cena hodnocené nabídky
b. 40% posouzení dodaných portfolií 5 člennou komisí s tím, že členové komise na základě individuálního posouzení dají body jednotlivým podaným nabídkám na stupnici od 1 do 10 s tím, že 10 bodů je nejvyšší hodnocení. Hodnotit se bude u portfolia: schopnost přizpůsobit návrhy prostředí zadavatele, variabilita návrhů; u navrženého plakátu a pozvánky se bude hodnotit citlivost k prostředí radnice, srozumitelnost, originalita a přitažlivost pro širokou veřejnost.

Typ práce Jednotliví členové komise Celkem součet bodů od komise
Portfolio předchozích prací 1 – 10 bodů
Návrh plakátu 1 1 – 10 bodů
Návrh plakátu 2 1 – 10 bodů
Návrh pozvánky 1 – 10 bodů
celkem

Nabídkám pak budou v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria přiděleny body podle níže uvedeného vzorce:
dosažený počet bodů nabídky
100 x -------------------------------------------------------- x 0,4 (váha 40 %) = počet bodů
150 (maximální dosažitelný počet bodů)

9. Způsob podání nabídky
Písemnou formou na adresu zadavatele. Osobně lze proti potvrzení nabídku předat na vrátnici či v kancelářích na adrese zadavatele Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha.

Nabídka musí být v řádně uzavřené obálce označené „Neotvírat – VŘ č. NR/VŘ/4/2015 na grafické práce pro NR“.

10. Obsah nabídky:
a. Členění nabídky
b. Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče
c. Nabídková cena a další hodnocené parametry nabídky
d. Kontaktní osoby
e. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
f. Podepsaný návrh smlouvy ve dvojím vyhotovení
11. Lhůta pro podání nabídky
Posledním dnem doručení nabídky je 30. 11. 2015 do 14. hodin. (Došlo k posunu termínu z 23. 11. na 30. 11. 2015). Veřejné otevírání obálek účastníků se uskuteční dne 2. 12. 2015 v 10 hodin v Konšelském salonku Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1, Praha 2, 120 00. (Došlo k posunu termínu z 24. 11. na 2. 12. 2015).
O vyhlášení vítěze výběrového řízení po posouzení nabídek komisí, budou všichni uchazeči informování prostřednictvím e-mailu.

12. Práva zadavatele
Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.

13. S podáním nabídky bere dodavatel na vědomí, že Novoměstská radnice, příspěvková organizace je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Novoměstské radnice, příspěvkové organizace. Dodavatel v případě uzavření smlouvy na základě výše uvedených způsobů zadání uděluje Novoměstské radnici, příspěvkové organizaci souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost.“

Novoměstská radnice si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu.
V Praze dne 21. 10. 2015
(Posun termínu dne doručení nabídky a otevírání obálek 6. 11. 2015)

***************************************************************************

Příloha číslo 1 k výběrovému řízení na grafické práce 4/2015

seznam pravděpodobných grafických prací pro NR na roky 2016 - 2018

popis práce / předpokládaná četnost za 1 kalendářní rok/ cena za 1 službu / poznámky
DL pozvánky na akce / 12 / / výstavy, koncerty, trhy
Venkovní bannery různého formátu / 15 / / výstavy, koncerty, trhy
plakáty různého formátu / 15 / / výstavy, koncerty, trhy
grafická podoba vizitek / 2 / / průběžně
webové bannery na akce NR / 12 / / průběžně
korektury 1 normostrana / 12 / / průběžně

celkem cena 0

***************************************************************************

SMLOUVA O DÍLO na grafické práce

pro Novoměstskou radnici, p. o.
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu a za podmínek dále uvedených
mezi

Novoměstská radnice, p. o
se sídlem: Karlovo nám. 1/23, Praha 2, 120 00
IČ: 75092972
DIČ: CZ75092972
jednající Mgr. Albert Kubišta
(dále jen "Zadavatel")
a
IČ:
DIČ:
jednající
bankovní spojení:
(dále jen "Zhotovitel")
(dále také společně jako "Smluvní strany")

1. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je vytváření grafických materiálů různého typu dle přílohy č. 1 této smlouvy dle zadání Zadavatele. Zadávání prací bude probíhat průběžně, dle aktuální potřeby Zadavatele.
1.2 Smlouva se uzavírá na dobu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

2. Postupy spolupráce
2.1 Pro drobné grafické práce Zadavatel provede objednávku s určením typu akce, dodá texty a jiné podklady pro zhotovení díla. Zhotovitel dodá nejprve první návrhy díla, které musí být schváleny pověřeným pracovníkem/nicí zadavatele. Zadavatel provede také textové korektury. Po té Zhotovitel dodá konečnou verzi díla se zakomponováním textových a typografických korektur. Po konečném schválení Zadavatelem dodá dílo v domluvené podobě pro tisk, zveřejnění v on-line mediích apod.
2.2 Časové rozmezí každé jednotlivé zakázky bude předem domluveno v objednávce.
2.3 Vlastnictví k jednotlivým zakázkám (ať již ve formě tištěné či na jiných nosičích) přechází na Zadavatele okamžikem jejich převzetí a po zaplacení smluvené odměny Zadavatelem.

3. Převod autorských práv k dílu
3.1 Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem díla dle této smlouvy je výsledek činnosti, který je předmětem autorskoprávní ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonu (autorský zákon).
3.2 Zhotovitel současně touto smlouvou poskytuje Zadavateli jako nabyvateli výhradní oprávnění dílo užít všemi způsoby užití, dle ust. § 12 odst. 4 a blíže §§ 13 až 23 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a jak je dále vymezeno touto smlouvou (dále jen licence).
3.3 Odměna za poskytnutí licence v celém jejím rozsahu a po celou dobu jejího poskytnutí je zahrnuta v ceně díla. Licence se poskytuje jako výhradní.
3.4 Zadavatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo i jen zčásti. Zhotovitel podpisem této smlouvy bezpodmínečně souhlasí s tím, že Zadavatel může licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
3.5 Zhotovitel prohlašuje, že autorská práva, která touto smlouvou Zadavateli poskytuje, mu patři bez jakéhokoliv omezení, a že nemá závazky, které by bránily poskytnutí licence Zadavateli, jak činí touto smlouvou, a že odpovídá Zadavateli za škodu, která by mu vznikla z nepravdivosti tohoto prohlášení. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že užitím díla Zadavatelem v souladu s poskytnutou licencí nejsou dotčena autorská ani jiná práva třetích osob, a že odpovídá Zadavateli za škodu, která by případně z tohoto důvodu vznikla. Zhotovitel prohlašuje, že vyrovnal veškeré finanční nároky autorů díla z titulu jejich autorských odměn, a že odpovídá Zadavateli za škodu, která by mu případně z tohoto důvodu vznikla.
3.6 Zajištění autorských práv k podkladům, které Zadavatel poskytuje Zhotoviteli za účelem tvorby, leží beze zbytku na Zadavateli a Zhotovitel za ně nenese žádnou odpovědnost.

4. Odměna
4.1 Zhotoviteli náleží odměna za jednotlivé objednávky dle cen uvedených v příloze této smlouvy a to příloha č. 1 tak, jak byly zhotovitelem podány ve výběrovém řízení.
4.2 Odměna bude průběžně hrazena vždy podle konkrétních objednávek. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude fakturovat vždy po ukončení kalendářního měsíce a to práce odevzdané v tom měsíci.
4.3 Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu uvedené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

5. Práva a povinnosti smluvních stran
5.1 Zadavatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění povinností Zhotovitele dle této smlouvy.
5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat při své činnosti skutečnost, že Novoměstská radnice je národní kulturní památkou. Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky Zadavatele, jeho zaměstnanců a pověřených zástupců. Zhotovitel bude respektovat grafický manuál NR

6. Porušení smlouvy
6.1 Pokud se ze strany Zhotovitele vyskytnou nedostatky jak ve spolupráci nebo v dodržování termínů, zašle Zadavatel vedení společnosti upozornění s návrhy na odstranění nedostatků. Pokud bude k nedostatkům docházet i nadále vyhrazuje si Zadavatel právo odstoupit od smlouvy.

7. Doba poskytnutí licence, možnost odstoupení
7.1 Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv dle § 27 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními dle § 1746 a § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a dále zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Zadavatel je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace vztahující se k působnosti Zadavatele. Pro ten případ Zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
8.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Veškerá ujednání smluvních stran učiněná před uzavřením této Smlouvy se uzavřením této Smlouvy ruší, pokud nebyla výslovně zahrnuta do jejího textu.
8.4 Jakékoliv dodatky či změny této smlouvy či jejích příloh, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, mohou být učiněny pouze písemně na základě dohody obou smluvních stran.
8.5 Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné či nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné či nevynutitelné pouze toto ustanovení a platnost a vynutitelnost ustanovení ostatních zůstane nedotčena, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se vadné ustanovení pokusí bez zbytečného odkladu nahradit ustanovením bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
8.6 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Zadavatel dvě vyhotovení.
8.7 Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešit zejména jednáním a případně dohodou. Spory, které se nepodaří vyřešit tímto způsobem, budou řešeny právní cestou.
8.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy.

V Praze dne ………………………..

………………………………………….. …………………………………………….
……………………………………

Přílohy: č. 1 ceník jednotlivých prací

nahoru


logo Novoměstská radnice