logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

3. 7. 15:30 DRESDEN „Carl G. Carus“ Fiedlerstr. 42
25. 7. 19:30 PRAGUE 2 „Novoměstská radnice“ – nádvoří
26. 7. 16:00 KARLOVY VARY „Mlýnská Kolonáda“
16. 8. 17:00 KRASLICE „Zahrada domu kultury“


„Jazzový Most“ Praha – Mnichov 2004, který se konal u příležitosti vstupu ČR do EU, měl velký kulturně-politický úspěch. Pražský koncert byl Live vysílán českým rozhlasem stanicí „Vltava“ a Hessenský rozhlas ARD (Frankfurt) vysílal půlnoční koncert 1. května via Satelit jen z ČR, z Mánesa, do všech německy mluvících zemí.
Význam tohoto Jazz festivalu v roce 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 je v setkání jazzových hudebníků všech generací a jejich publika za účasti české a zahraniční veřejnosti a osobností z kulturního a politického života z mnoha zemí. Je také významnou propagací české kultury, hlavního města Prahy a ostatních měst ČR v nově spojené Evropě.
Předmětem festivalu jsou jazzové koncerty v několika městech.
Koncert na nádvoří Novoměstské radnice se bude konat pod záštitou paní Marie Truhlářové.

VSTUPNÉ 100 Kč

2 orchestry, 40 hudebníků

VSTUPENKY SI MŮŽETE OD 10. ČERVNA ZAKOUPIT V POKLADNĚ VĚŽE NOVOMĚSTSKÉ RADNICE. Denně od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.

11. International Festival „Jazz Bridge“ z Prahy do EU 2014
* Prvotřídní Big Band *
Rudi Mazač „Kentonmania“ Big Band Praha

Pianista a kapelník Stan Kenton (1911-1979) byl bezpochyby jednou z nejpozoruhodnějších osobností jazzu v minulém století. Obsáhlý, široký zvuk jeho orchestru naznačoval syntézu jazzu a symfonické hudby. Inspirován zvukem Kentonova orchestru (Inovace v moderní orchestrální hudbě, 1950), rozšířil odvážný dirigent Rudi Mazač jeho pražský Big Band "KENTONMANIA" standardní Big Bandové obsazení o osm lesních rohů na 30 hudebníků. V tisku je jeho Big Band "Kentonmania" označován jako "dokonale naolejovaný „Bigbandový stroj“, který fantasticky swinguje a v baladách správně vystihuje sentimentální cítění. (OÖN)

RUDI MAZAČ studoval klasickou hudbu na konzervatoři v Praze (lesní roh) a jazz na Berklee College of Music v Bostonu. Mimo to absolvoval studia práv a magisterský titul v oboru právo. Působil jako sólista a 1. hornista v různých symfonických, operních orchestrech a Big Bandech v bývalém Československu, Jugoslávii, Itálii, Německu a USA. V roce 1976 založil virtuózní "French Horn Formation" v Mnichově a v Praze v roce 1996, "Kentonmania" Big Band. Od r. 2004 organizuje již proslulý Inter. Festival "Jazz Bridge" z Prahy do EU. Za založení festivalu „Jazz Bridge“ a Big Bandu „Kentonamnia“ byl v roce 2005 vyznamenán celoevropskými hudebním svazy (1 500.000 členů) cenou „Motor der Musik“, kterou obdržel u příležitosti mezinárodního hudebního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.
Jako hosty letošního 11. ročníku uvítáme zpěváka MEL CANADYHO, zpěvačku a hornistku MARTINU BÁRTOVOU a trumpetistu OMARA KABIRA – (oba USA), který hraje také na křídlovku, lesní roh, euphonium, mellophonium, didgeridoo a z různých mušlí vyluzuje neuvěřitelné zvuky…

REPERTOÁR: Swing, Latin, Funk, Rock, Ballady, Jazz, Classic, Blues atd.
SKLADATELÉ: Stan Kenton, John Carisi, Benny Bailey, Duke Ellington, Ray Charles, Bob Marley, Count Basie, Stevie Wonder, Bob Marley, Richard Strauss, Thad Jones, Lalo Schifrin, Richard Wagner, George Gershwin, Deep Purple, Antonín Dvořák, Ivan Lins, Earth Wind & Fire and many more.

Elmar Schmidt "Brazil Connection" - Mnichov

“Brazil Connection“ spojuje Brazilskou hudbu s moderním jazzem. Vzrušující, emocionálně nabité skladby přednesené špičkovými hudebníky z německo-brazilské komunity s nevyčerpatelné studnice moderních brazilských harmonií a rytmů Samby, Reggae, Bossa Nova atd., vytváří na každém podiu autentickou atmosféru Copacabany.
Pur pleasure!
Turné: Oslo, Istanbul, Dubai, Slovinsko, Německo, Francie, Řecko, Lotyšsko, Gruzie, Turecko, Pákistán a Čína.

www.jazzbridge.net
www.melcanady.de
YOUTUBE: Rudi Mazač
www.rocksymphonies.eu
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Big-Band-Kentonmania-Prague-Festival-Jazz-Bridge/642627979153558

11th Int. Festival “Jazz Bridge“ from Prague to EU 2014
* Extra class Bigband! *
The Rudi Mazač „Kentonmania“ Big Band Prague

The pianist and bandleader Stan Kenton (1911-1979) was undoubtedly one of the most colorful figures of jazz in the last century. Big, broad sound indicated a synthesis of jazz and symphonic music. Inspired by his greatest sound apparatus (Innovation in Modern Music Orchestra, 1950), the Prague Big Band "KENTONMANIA" extended under her spirited conductor Rudi Mazač, among other things, the standard cast of eight french horns over 30 musicians. The press calls the big band "Kentonmania" "a perfectly oiled big band machine that can also swing properly and in the ballads quite the sentiment into account. (OÖN)

RUDI MAZAČ completed while studying classical music at the Prague Conservatory (horn) and jazz at the Berklee Jazz College in Boston and a master's degree in Law. Principal horn in various symphony, opera orchestras and big bands. In the former Czechoslovakia, Yugoslavia, Italy, Germany and USA He founded the virtuoso "French horn formation" in Munich in 1976 and 1988, the "Kentonmania" big band in Prague. Since 2004, the initiator, already renowned Int. "Jazz Bridge" from Prague to the EU.
As guests, we may include welcome the singer MEL CANADY-USA, singer MARTINA BÁRTOVÁ also on French horn and trumpet player OMAR KABIR USA, who also plays French horn, Flugelhorn, Euphonium, Mellophonium, Didgeridoo and lures from various shells still sounds...

REPERTOIRE: swing, Latin, Funky, Rock, Jazz, Classic and...
COMPOSERS: Stan Kenton, John Carisi, Benny Bailey, Duke Ellington, Ray Charles, Count Basie, Stevie Wonder, Joe Cocker, Thad Jones, Lalo Schifrin, Richard Wagner, George Gershwin, Deep Purple, Antonin Dvorak, Ivan Lins, Earth Wind & Fire and...

Elmar Schmidt´s “Brazil Connection“ – Munich

“Brazil Connection“ connects Brazilian music and modern jazz.
Exciting, emotionally charged songs of authentic Brazilian music, performed by top musicians of the German-Brazilian community. This Brazil-Munich Connection brings the flair of Copacabana to every stage in the inexhaustible realm of Brazilian harmonies and rhythms of Samba, Reggae, Bossa Nova etc.
Pure pleasure!
Tours venues: Oslo, Istanbul, Dubai, Slovenia, Germany, France, Greece, Latvia, Georgia, Turkey, Pakistan and China.

www.jazzbridge.net
www.melcanady.de
YOUTUBE: Rudi Mazač
www.rocksymphonies.eu
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Big-Band-Kentonmania-Prague-Festival-Jazz-Bridge/642627979153558

11. Int. Festival „Jazz Brücke“ von Prag in die EU 2014
* Bigband der Extraklasse! *
Die Rudi Mazač „Kentonmania“ Big Band Prag

Der Pianist und Bandleader Stan Kenton (1911-1979) war zweifellos eine der schillerndsten Figuren des Jazz im vergangenen Jahrhundert. Große, breit angelegte Sounds wiesen auf eine Synthese von Jazz und Symphonischer Musik hin. Von seinem größten Klangapparat (Innovation in Modern Music Orchestra 1950) inspiriert, erweiterte die Prager Bigband „Kentonmania“ unter ihrem temperamentvollen Dirigenten Rudi Mazač, die Standartbesetzung u a. um acht Waldhörnern auf über 30 Musiker. Die Presse nennt die Bigband „Kentonmania“ „eine perfekt geölte Bigband-Maschine, die auch ordentlich swingen kann und bei den Balladen durchaus dem Sentiment Rechnung trägt. (OöN)

RUDI MAZAČ absolvierte neben dem Studium der klassischen Musik am Prager
Konservatorium (Horn) sowie Jazz am Berklee Jazz College in Boston auch ein Magisterstudium in Jura. Solohornist in verschiedenen Symphonie, Opern Orchestern und Bigbands, in der ehemaligen Tschechoslowakei, Jugoslawien, Italien, Deutschland und USA. Er gründete die virtuose „French Horn Formation“ 1976 in München und 1988 die „Kentonmania“ Bigband in Prag. Seit 2004 Initiator vom, heute schon renommiertem Int. Festival „Jazz Bridge“ von Prag in die EU.
Als Gäste können wir unter anderem begrüßen den Sänger MEL CANADY – USA Sängerin und Hornistin MARTINA BÁRTOVÁ und Trompeter OMAR KABIR -USA, der auch Waldhorn, Flügelhorn, Euphonium, Mellophonium, Didgeridoo spielt und aus diversen Muscheln noch Töne lockt…

REPERTOIRE: Swing, Latin, Funky, Rock, Jazz, Classic und…
KOMPONISTEN: Stan Kenton, John Carisi, Benny Bailey, Duke Ellington, Ray Charles, Count Basie, Steve Wonder, Joe Cocker, Thad Jones, Lalo Schifrin, Richard Wagner, George Gershwin, Deep Purple, Antonín Dvořák, Ivan Lins, Earth Wind & Fire und…

Elmar Schmidt´s "Brazil Connection"- München

"Brasilien Connection" verbindet brasilianische Musik und modernen Jazz.
Spannend, emotional aufgeladene Songs authentische brasilianischen Musik, von Top-Musikern der deutschbrasilianischen Gemeinschaft durchgeführt. Die Brasilien-München-Verbindung bringt das Flair der Copacabana zu jeder Phase in dem unerschöpflichen Reich der brasilianischen Harmonien und Rhythmen von Samba, Reggae, Bossa Nova usw. Genuss pur!
Tours Veranstaltungsorte: Oslo, Istanbul, Dubai,Slowenien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Lettland, Georgien, der Türkei, Pakistan und China.

www.jazzbridge.net
www.melcanady.de
YOUTUBE: Rudi Mazač
www.rocksymphonies.eu
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Big-Band-Kentonmania-Prague-Festival-Jazz-Bridge/642627979153558

nahoru


logo Novoměstská radnice