logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Poptávka

k podání cenové nabídky
na nepravidelný úklid objektu Novoměstské radnice

1. Zadavatel
Název: Novoměstská radnice, příspěvková organizace
Sídlo: Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2
IČ: 75092972
DIČ: CZ75092972
Kontaktní osoba: Petra Baďurová tel: 725061407 e-mail: badurova@nrpraha.cz nebo Bedřiška Kotmelová tel: 607627307 bedriska.kotmelova@centrum.cz

Místo plnění zakázky
Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2

2. Charakteristika zakázky

Předmětem zakázky je nepravidelný úklid prostor Novoměstské radnice, p.o., Karlovo nám. 1/23, Praha 2 na základě písemné smlouvy uzavřené na dobu určitou od 1.8.2014 do 31.12.2015

3. Podmínky realizace

- Obstaravatel se zaváže respektovat při své činnosti skutečnost, že Novoměstská radnice je národní kulturní památkou.
- Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele, jeho zaměstnanců a pověřených zástupců.
- Obstaravatel se zaváže zajistit pro předmět zakázky stabilní personální obsazení.
- Obstaravatel je povinen vykonávat úklidové práce tak, aby nenarušily chod Novoměstské radnice.
- Obstaravatel je povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy objednatele.
- Obstaravatel nebude během úklidových prací žádným způsobem manipulovat výpočetní technikou ani instalací výstav.
- Obstaravatel odpovídá objednateli za škodu způsobenou při provádění úklidových prací a to i osobami, které touto činností pověřil.
- Obstaravatel je povinen zajistit, aby pracovníci vykonávající práce v místě plnění byli pro tuto činnost způsobilí.
- Součástí nabídky musí být návrh smlouvy mezi obstaravatelem a zadavatelem.

4. Platební podmínky

- Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne doručení.

5. Požadavky na kvalifikaci dodavatele

5.1. Identifikační údaje:
Obchodní firma/název/jméno a příjmení; IČ, DIČ
Jméno zaměstnance oprávněného za uchazeče jednat
Adresa, sídlo firmy, telefon, fax
5.2. Kvalifikační předpoklady - dodavatel doloží
• výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, formou prosté kopie
• živnostenský(é) list(y) (je-li relevantní) , kopie daňových registrací, formou prosté kopie
• čestné prohlášení - na majetek firmy není vyhlášen konkurz, není soudem zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku úpadce a není jako právnická osoba v likvidaci; firma není v současné době v jiných smluvních vztazích dlužníkem vůči zadavateli zakázky.
• písemné prohlášení statutárních zástupců uchazeče, že firma nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a nemá závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení, všeobecného zdravotního pojištění a nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; nebo
• kopie platné pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti s limitem pojistného plnění alespoň 1 000 000,- Kč

.  neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, bude zadavatelem vyloučen z účasti v dalším jednání o zakázce. Pokud nabídku předkládá více osob společně, prokáže každá z těchto osob kvalifikační předpoklady v celém rozsahu. Z předložených dokladů musí být jednoznačně zřejmé, kdo je za uchazeče oprávněn nabídku podat, uzavřít dohodu o společném podání nabídky, jakož i činit právní úkony související s výběrovým řízením. Předložení originálů uvedených dokumentů bude po vítězném uchazeči požadováno bezprostředně před uzavřením smlouvy.

6. Nabídková cena
Bude stanovena jako pevná sazba bez DPH a včetně DPH za jednu hodinu v pracovní den od 6 do 22 hod.
Pro práci v nočních hodinách, o svátcích, o sobotě a neděli stanoví zadavatel pevný příplatek 10 % k pevné sazbě za jednu hodinu v pracovní den v hodinách od 6. do 22. hodiny.

Obsah prací mimořádného úklidu je stanoven v příloze č. 1

Cena bude uvedena včetně prostředků nutných k výkonu úklidových prací

Kontaktní osoba pro případné domluvení obhlídky: Petra Baďurová tel: 725061407 e-mail: badurova@nrpraha.cz nebo Bedřiška Kotmelová tel: 607627307 bedriska.kotmelova@centrum.cz

7. Kritéria hodnocení
a. 100 % cena za jednu hodinu úklidu

8. Způsob podání nabídky

Písemnou formou na adresu zadavatele. Osobně lze proti potvrzení nabídku předat na vrátnici na adrese zadavatele: Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha.
Nabídka musí být v řádně uzavřené obálce označené „Neotvírat – nabídka na nepravidelný úklid NR“.

9. Lhůta pro podání nabídky
Posledním dnem doručení nabídky je 28.7. 2014 do 14hodin.

10. Práva zadavatele
Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.

11. S podáním nabídky bere dodavatel na vědomí, že Novoměstská radnice, příspěvková organizace je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Novoměstské radnice, příspěvkové organizace. Dodavatel v případě uzavření smlouvy na základě výše uvedených způsobů zadání uděluje Novoměstské radnici, příspěvkové organizaci souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost.“

V Praze dne 30.6. 2014

Příloha č. 1

k poptávce na mimořádný úklid Novoměstké radnice, p.o

Podmínky činnosti:
Pro tuto činnost je nutná časová flexibilita a nutnost úklidu i v nočních hodinách, o víkendu a o svátcích – domlouvání času a rozsahu cca 1-2 týdny dopředu, jedná se o úklid před, v průběhu a po jednotlivých akcích vždy dle dohody s pověřeným pracovníkem zadavatele, který také určí počet osob nutných pro zajištění konkrétní akce.
Konkrétní obsah činnosti bude stanoven pověřeným pracovníkm vždy ke konkrétní akci, jedná se o tyto činnosti :
před akcí: setření podlahových ploch, luxování koberců, setření prachu z parapet a nábytku, vynesení košů, úklid přístupových komunikací
v průběhu akcí: úklid toalet a dopňování hygienických potřeb, úklid a průběžné umývání nádobí, vynášení košů
po akci: setření podlahových ploch, luxování koberců a čalouněných židlí, setření parapetů a nábytku a odstranění nečistot, vynesení košů, úklid přístupových komunikací, odmytí a vyleštění nádobí
Podrobnější popis akcí, kterých se mimořádný úklid týká, četnost akcí vychází z roku 2013 a může se v průběhu roku měnit:
1) svatby a vítání občánků, plocha obřadní síně a přilehlých prostor – 386m2, v průměru 2x týdně (úklid během dne v pracovní době a o sobotách)
2) pronájem prostor na soukromé rauty menšího rozsahu do cca 50 lidí – 15x ročně (úklid v denní i noční pracovní době)
3) pronájem na soukromé večeře a rauty většího rozsahu 50 – 200 osob (denní i noční úklid) – 12xročně
4) festivaly, veletrhy – 2-3denní akce – 11xročně (denní i noční úklid)
5) koncerty, tiskové konference, předávání vysvědčení apod. velký sál – setření podlahy, úklid wc – 30x ročně ( denní úklid)
6) vernisáže – úklid po akci 12xročně (denní úklid)

V Praze dne 30. 6. 2014

nahoru


logo Novoměstská radnice