logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výběrové řízení 2/2015
k podání cenové nabídky
na poskytování bezpečnostních a informačních služeb v objektu Novoměstské radnice

1. Identifikace zadavatele
Název: Novoměstská radnice, příspěvková organizace
Sídlo: Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2
IČ: 75092972
DIČ: CZ75092972
Kontaktní osoba: Bedřiška Kotmelová, tel: 607627307
e-mail: bedriska.kotmelova@centrum.cz

2. Přesné vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele
• Nepřetržitá ostraha – tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu všech 4 křídel objektu včetně nádvoří 1 osobou.
• Předmětem zakázky je poskytování služby – fyzické ostrahy objektu formou kontrolní, pochůzkovou, dále zajištění recepční činnosti, zabezpečení protipožární služby, zajištění základní informační služby pro návštěvníky a uživatele objektu, obsluha telefonní ústředny, kamerového systému, EPS instalovaných v budově NR. Služby budou poskytovány 30 kalendářních měsíců, pravděpodobný termín od 1.9.2015 do 28.2.2018.
• Bližší specifikace je uvedena v příloze této dokumentace.
• Podmínky realizace:
- zhotovitel se zaváže respektovat při své činnosti skutečnost, že Novoměstská radnice je národní kulturní památkou.
- při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele, jeho zaměstnanců a pověřených zástupců, zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy objednatele
• Platební podmínky:
- splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne doručení
- faktura bude vystavena vždy po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém je služba poskytována

3. Předpokládaná hodnota zakázky
• Předpokládaná hodnota zakázky je 1 800 000,- Kč (slovy: jedenmilionosmsettisíc korun českých) bez DPH, tedy 2 178 000 včetně DPH. Celková nabídková cena nesmí přesáhnout tuto hodnotu, jinak bude automaticky z výběrového řízení vyřazena.
• S ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky se jedná o zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávanou v souladu s § 18 odst. 5 téhož zákona.

4. Nabídková cena
• Bude stanovena jako pevná sazba bez DPH a včetně DPH za splnění celého předmětu této zakázky, rozsah je uveden v příloze.
• Uchazeč je povinen kromě celkové ceny uvést v nabídce rovněž cenu za 1 hodinu služby práce strážného, a to s cenou bez DPH a s DPH.
• Zadavatel nepřipouští variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec zadávací dokumentace.

5. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
• Posledním dnem doručení nabídky je 10. 7. 2015 12.00 hod
• Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. 7. 2015 v 11. hod. v Konšelském salonku Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2. Otevírání obálek se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci za uchazeče.
• Nabídka je pro uchazeče závazná po dobu 15 dnů ode dne otevírání obálek.

6. Místo plnění zakázky
Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2

7. Předpokládaný termín zahájení plnění
• Datum předpokládaného zahájení plnění zakázky je 1. 9. 2015

8. Prokázání kvalifikačních předpokladů
• Uchazeč je povinen doložit:
a) prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle §53 zákona
b) prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 zákona – doklad o oprávnění k podnikání pro plnění předmětu této zakázky,
c) finanční předpoklady – doložit kopií pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem v minimální výši pojistného plnění 15 milionů Kč.
d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů - uvést minimálně 1 službu poskytovanou v posledních 3 letech při ostraze památkově chráněného objektu o ploše minimálně 3 500m2 s přístupem veřejnosti s uvedením jejího rozsahu a doby poskytování a s doložením objednatele této služby.

9. Obsah nabídky
• Členění nabídky
• Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče
• Nabídková cena a další hodnocené parametry nabídky
• Kontaktní osoby
• Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
• Pět stejnopisů smlouvy o zajištění služeb ochrany a ostrahy majetku a osob a zajištění recepční služby podepsaných osobou oprávněnou jednat za uchazeče

10. Způsob zpracování nabídky
• Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce.
• Obhlídku objektu lze domluvit s Vojtěchem Paluskou tel: 725340186 nebo Bedřiškou Kotmelovou tel: 607627307
• Nabídka může být předložena pouze v listinné formě, a to buď poštou doporučeně nebo osobně do kanceláří Novoměstské radnice, Karlovo nám1/23, Praha 2, případně na vrátnici Novoměstské radnice.
• Nabídka v listinné podobě vč. dokladů požadovaných zadavatelem se podává v řádně uzavřené obálce, označené „Nabídka - NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení 2/2015 na poskytování bezpečnostních a informačních služeb v objektu Novoměstské radnice“. Na obálce musí být též uvedena obchodní firma nebo název a adresa uchazeče.

11. Kritéria hodnocení nabídek
• 100% cenová nabídka

12. Návrh smlouvy
• Součástí VŘ je návrh smlouvy. Uchazeč může doplňovat pouze cenu. Smlouva musí být uzavřena v souladu s návrhem v nabídce a po celou dobu její platnosti by neměla být měněna.

13. Ostatní podmínky
• Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce, a to i v případě, že nebude vybrán nebo se nebude zakázka realizovat.
• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy.
• S podáním nabídky bere uchazeč na vědomí, že Novoměstská radnice, příspěvková organizace je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Novoměstské radnice, příspěvkové organizace. Uchazeč v případě uzavření smlouvy uděluje podáním své nabídky Novoměstské radnici, příspěvkové organizaci souhlas, aby veškeré informace obsažené v jeho nabídce byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost.

VŘ č.2/2015
s názvem „Výběrové řízení 2/2015 na poskytování bezpečnostních a informačních služeb v objektu Novoměstské radnice“

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Jako osoba oprávněná zastupovat uchazeče tímto čestně prohlašuji, že uchazeč
Jméno a příjmení/obchodní firma/název/:______________(doplní uchazeč),
Bydliště/sídlo:______________(doplní uchazeč),
IČO:_________________(doplní uchazeč) o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby č. _2/2015______ s názvem „Výběrové řízení 2/2015 na poskytování bezpečnostních a informačních služeb v objektu Novoměstské radnice“ zadávanou zadavatelem, splňuje základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

***************************************************************************

Příloha k VŘ 2/2015 Novoměstské radnice v Praze, příspěvkové organizaci MČ Praha 2


Obsah nabídky na zajištění bezpečnostních a informačních služeb v objektu Novoměstské radnice

Specifikace zakázky

1. dodavatel se zaváže vykonávat na svůj náklad a nebezpečí nepřetržitou ostrahu prostor objednatele v místě plnění

2. dodavatel je povinen dbát na historický charakter objektu a dodržovat pokyny zadavatele

3. ostraha bude probíhat v následujícím rozsahu
a) zabránění vzniku škod na movitém a nemovitém majetku zadavatele
b) zabránění vzniku mimořádných událostí v prostorách zadavatele a jejich bezprostředním okolí
c) zabránění vniknutí neoprávněných osob do prostor zadavatele
d) zabezpečení protipožární služby a obsluhy elektronického protipožárního systému
e) monitorování a obsluha kamerového systému
f) zpřístupňování či znepřístupňování v chodů do budov zadavatele podle pokynů zadavatele
g) zajištění informační služby pro třetí osoby dle pokynů zadavatele
h) ochrana zaměstnanců a návštěvníků NR před násilným jednáním
i) příjem telefonních hovorů a jejich přesměrování

4. dodavatel bude provádět fyzickou ostrahu objektu nepravidelnou pochůzkovou činností v časovém rozmezí cca 2 hodiny během 24 hodin denně. Rozložení pochůzek bude stanoveno operativně zadavatelem.

5. dodavatel bude vyhodnocovat prováděné obchůzky a informovat zadavatele

6. zaměstnanci dodavatele zaznamenají celý průběh služby do deníku výkonu služby

7. dodavatel bude povinen zajistit v případě mimořádné události okamžitý zásah patřičných jednotek integrovaného záchranného systému (hasiči, zdravotníci, policie)

8. dodavatel je povinen zajistit, aby strážní, kteří vykonávají službu, byli pro tuto činnost dostatečně vycvičeni, měli odpovídající fyzickou a psychickou kondici

9. dodavatel zajistí proškolování svých zaměstnanců v oblasti PO, BOZP, evakuace, hasební techniky apod.

10. dodavatel zajistí proškolení osob pro obsluhu technických zařízení, EPS

11. dodavatel zajistí zapojení osob vykonávajících ostrahu do preventivních požárních hlídek objektu při konání akcí s účastí veřejnosti dle požadavků zadavatele

12. dodavatel zajistí proškolení osob vykonávajících ostrahu v poskytování 1. pomoci

13. Strážní musí být vždy čistí, oblečení do stejnokroje bezpečnostní služby, musí být řádně upraveni, ostříháni, oholeni

14. Dodavatel zajistí stabilní personální obsazení ostrahy, umožní zadavateli odmítnout konkrétního pracovníka pro výkon služby v objektu. Personální výměny bude konzultovat se zadavatelem

15. Dodavatel bude povinen v případě porušení předpisů pro výkon služby nebo nepřístojného chování vyměnit pracovníka ostrahy do dvou hodin od nahlášení od zadavatele

16. Dodavatel se zavazuje zajistit výkon služby strážnými s čistým výpisem z rejstříku trestů

17. Strážní nesmí po dobu výkonu ani bezprostředně před nástupem do služby požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky. Kontrolu provádí dodavatel, na výzvu zadavatele je povinen se dostavit zkontrolovat své zaměstnance do 1 hodiny

18. Dodavatel odpovídá za škodu, která vznikne porušením jeho povinnosti při plnění předmětu smlouvy zadavateli nebo třetím osobám podle smlouvy a podle obecně platných předpisů

19. Strážní i jiné osoby dodavatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se ve službě dozvědí

**************************************************************************

Příloha č. 1 zadávací dokumentace – návrh Smlouvy o zajištění služeb ochrany a ostrahy majetku a osob a zajištění recepční služby


Smlouva o zajištění služeb ochrany a ostrahy majetku a osob a zajištění recepční služby

Novoměstská radnice, p.o
sídlem: Karlovo náměstí 1/23, 120 00, Praha 2
IČO: 75092972
DIČ:
zastoupená: Mgr. Albertem Kubištou, ředitelem
(dále jen „objednatel“)

a
__________________
sídlem: ____________
IČO: ____________
zastoupená: _______________
bankovní spojení: ____________

(dále jen „poskytovatel“)

(společně „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na základě výsledku výběrového řízení 2/2015k plnění veřejné zakázky s názvem „Poskytování bezpečnostních a informačních služeb v objektu Novoměstské radnice“, uzavřít dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto Smlouvu o zajištění služeb ochrany a ostrahy majetku a osob a zajištění recepční služby v objektu Novoměstské radnici(dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit komplexní ostrahu majetku a osob nacházejících se v objektu Novoměstské radnice p. o, Karlovo nám. 1/23, Praha 2, 120 00 (dále jen „objekt NR“) včetně zajištění informačních služeb, jak je blíže specifikováno v článku II. této smlouvy.

II.
Služba ostrahy

Komplexní ochranou a ostrahou majetku a osob a recepční službou se rozumí zejména tyto činnosti poskytovatele:

a) nepřetržitá ostraha objektu NR po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu – viz. čl. III. odst. 1 této smlouvy
b) zabránění vzniku škod na movitém a nemovitém majetku objednatele zejména krádežemi a poškozováním majetku objednatele, při vzniklých potížích spolupracovat s Městskou policií Praha 2 nebo policií ČR
c) zabránění vzniku mimořádných událostí v prostorách objektu NR a jejich bezprostředním okolí
d) zabránění vniknutí neoprávněných osob do prostor objektu NR
e) zajištění zpřístupnění a uzamčení vchodových vstupů do objektu NR a jejich kontrola dle programu NR
f) zabezpečení protipožární služby a obsluhy elektronického požárního systému - EPS
g) zabezpečení vyproštění osob při poruše výtahu, přivolání servisního technika
h) příjem telefonních hovorů a následné přesměrování telefonních hovorů dle požadavků volajícího (nejedná se o ústřednu)
i) pravidelné monitorování kamerového systému
j) provádění hlášení o průběhu služby ostrahy formou zápisů do Knihy služeb
k) přebírání neporušených poštovních zásilek denního tisku a jeho předání pracovníkům NR
l) zajištění základní informační služby pro třetí osoby dle pokynů objednatele
m) kontrola a dodržování provozního řádu budovy včetně parkování aut na nádvoří NR a určených parkovacích místech
n) zajištění přístupu při odvozu odpadu
o) zajištění ochrany objektu a zaměstnanců objednatele ( mimo jiné obskuhou systémů EPS – elektronický požární systém, kamerový systém) – např. před násilným jednáním třetích osob, při vyvolání poplachu

p) při vzniku mimořádných událostí (např. požár, výbuch, havárie vody, havárie elektrické instalace, poruchy výtahů, nález podezřelého předmětu) je povinen zajistit okamžitý zásah patřičných jednotek integrovaného záchranného systému (hasiči, zdravotníci, policie)
q) monitorování parkoviště, zajišťování záboru, dle instrukcí pracovníků NR
r) plnění dalších úkolů dle pokynů pracovníků NR

a další nezbytné činnosti poskytovatele pro naplnění účelu smlouvy (dále jen komplexně „služba ostrahy“).

III.
Rozsah služby ostrahy

1. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat službu ostrahy nepřetržitě po dobu 24 h denně 1 osobou. Poskytovatel bude provádět fyzickou ostrahu objektu nepravidelnou pochůzkovou činností v časovém rozmezí cca 2 hodiny během 24 hodin denně. Rozložení pochůzek bude stanoveno operativně objednatelem.


2. Objednatel má právo upravit rozsah provádění služby ostrahy v případě neočekávané změny jeho aktuálních potřeb dle akcí konaných v objektu NR.

3. Místem plnění zajištění služeb ostrahy specifikovaných v čl. II. této smlouvy a v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy je sídlo objednatele Karlovo nám.1/23, Praha 2, 120 00

4. Poskytovatel zajistí proškolení osob vykonávajících ostrahu v poskytování první pomoci
5. Strážní musí být vždy čistí, oblečení do stejnokroje bezpečnostní služby, musí být řádně upraveni, ostříháni, oholeni
6. Poskytovatel bude povinen v případě porušení předpisů pro výkon služby nebo nepřístojného chování vyměnit pracovníka ostrahy do dvou hodin od nahlášení od zadavatele

IV.
Odměna a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za službu ostrahy sjednanou odměnu ve výši_____ Kč bez DPH za 1 hodinu práce 1 pracovníka poskytovatele, tedy celkem za dobu trvání této smlouvy částku ve výši __________- Kč bez DPH. Uvedená cena za jednu hodinu práce bez DPH je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré činnosti prováděné poskytovatelem dle této smlouvy. K této ceně bude vždy připočítáno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Odměna poskytovatele bude objednatelem proplácena v pravidelných měsíčních intervalech zpětně. Poskytovatel vystaví vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce řádný daňový doklad – fakturu, na které bude vždy uveden počet hodin odpracovaných pracovníky poskytovatele v příslušném kalendářním měsíci a rozepsaných tak, aby byl zřetelným a jasným způsobem patrný soulad fakturovaných hodin se sjednaným rozsahem služby ostrahy dle čl. III. odst. 1 této smlouvy (dále jen „faktura“). Právo na zaplacení ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy vznikne, jestliže poskytovatel v příslušném kalendářním měsíci splnil svůj závazek, tj. provedl službu ostrahy v rozsahu a kvalitě stanovené touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn pozastavit vyplacení odměny nebo její části v případě, že služba ostrahy nebyla poskytnuta ve sjednaném rozsahu nebo kvalitě.

3. Splatnost faktury bude vždy 30 dnů od doručení řádně vystavené faktury objednateli.

4. Objednatel je oprávněn před lhůtou splatnosti vrátit poskytovateli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou ze zákonných nebo sjednaných náležitostí nebo obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, s písemnou reklamací, ve které objednatel uvede důvody vrácení faktury. Splatnost faktury v případě vadně vystavené faktury se přeruší. Splatnost počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné faktury.

5. V ceně za službu ostrahy podle odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou rovněž obsaženy náklady na standardní služební stejnokroj pracovníků ostrahy a další veškeré náklady poskytovatele nezbytné k řádnému splnění závazků dle této smlouvy, tj. včetně zajištění technických prostředků k prokazatelné kontrole plnění kontrolní obchůzkové činnosti poskytovatelem včas a řádně, jak je popsáno v čl. II. této smlouvy.

V.
Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu ostrahy řádně, v obvyklé kvalitě při respektování veškerých obecně závazných právních předpisů, ve sjednaném rozsahu a za dohodnutou cenu na své náklady a nebezpečí. Poskytovatel plně odpovídá za její řádný průběh.

2. Poskytovatel je povinen poskytovat službu ostrahy se sjednaným počtem trestně bezúhonných pracovníků. Každou změnu v osobě pracovníka nahlásí poskytovatel objednateli předem ve lhůtě nejméně 2 pracovních dnů.

3. Poskytovatel je povinen seznámit se s interními předpisy objednatele.

4. Poskytovatel je povinen informovat objednatele o skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 1 hodiny od okamžiku, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

5. Poskytovatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci byli pro výkon služby ostrahy dostatečně kvalifikováni a v době poskytování služby ostrahy byli oděni do stejnokroje služby ostrahy s viditelným označením konkrétní osoby. Poskytovatel odpovídá za to, že pracovníci ostrahy budou fyzicky a psychicky způsobilí, řádně připravení pro výkon zajištění služby ostrahy a budou dodržovat pravidla zdvořilosti a profesionální etiky.

6. Poskytovatel je povinen zajistit po celou dobu účinnosti této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při plnění předmětu této smlouvy s minimálním pojistným krytím ve výši 15.000.000 Kč.

7. Pracovníci poskytovatele jsou povinni zaznamenávat průběh celého výkonu služby ostrahy do Knihy služeb, která bude k tomuto účelu na stanovišti poskytovatele vedena, zejména pak provádět záznamy jakékoli neobvyklé či podezřelé skutečnosti. Takový záznam bude vždy podepsán konkrétním pracovníkem poskytovatele.

8. Pracovníci poskytovatele nesmí po dobu výkonu služby ostrahy ani bezprostředně před jeho nástupem požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky. Pracovníci poskytovatele nesmí vykonávat služby ostrahy pod vlivem alkoholu či jiné omamné či psychotropní látky.

9. Poskytovatel je povinen proškolit všechny pracovníky poskytující službu ostrahy dle této smlouvy, a to na obsluhu elektronických prostředků a zařízení ostrahy a prevence.

VI.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen řádně a včas platit sjednanou odměnu poskytovateli za řádný výkon jeho služby ostrahy.

2. Objednatel je povinen poskytovat poskytovateli veškeré informace a přiměřenou součinnost k řádnému výkonu služby ostrahy.

3. Objednatel zajistí pracovníkům poskytovatele základní zázemí pro poskytování služby ostrahy, jímž se rozumí zejména sociální zázemí s toaletou a umývárnou v přízemí objektu a prostor pro odložení věcí.

4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádný výkon služby ostrahy, a to zejména kontrolou činností pracovníků poskytovatele a nahlížením do Knihy služeb. Zjistí-li objednatel nedostatky při výkonu služby ostrahy, je oprávněn požadovat po poskytovateli odstranění závadného nebo protiprávního stavu a zajištění bezvadného a řádného výkonu služby ostrahy.

5. V případě, že objednatel zjistí nedostatky v provádění služby ostrahy či jakékoli závady na straně pracovníků ostrahy, sepíše o nich záznam, ve kterém určí lhůtu pro odstranění těchto zjištěných nedostatků a závad a sdělí jej bez zbytečného odkladu poskytovateli, a to emailem nebo prostřednictvím jeho kontaktní osoby anebo pracovníka (zaměstnance) poskytovatele zajišťujícího službu ostrahy. Poskytovatel je povinen sjednat nápravu ve lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do 24 hodin od sdělení tohoto požadavku.

VII.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od…1.9.2015 do 28.2.2018…………………...

2. Smlouvu lze ukončit:
a) písemnou dohodou smluvních stran
b) odstoupením od smlouvy z důvodů závažného porušení smluvních či zákonných povinností, jímž se rozumí zejména:
• poskytovatel opakovaně nebude vykonávat řádně službu ostrahy dle čl. II. a čl. III. této smlouvy, ač byl písemně upozorněn na nekvalitní poskytování služby ostrahy a nebyla sjednána náprava nebo v případě opakovaného neposkytování služby ostrahy v rozsahu uvedeném v čl. II a III. této smlouvy.
• poskytovatel ztratil způsobilost k plnění této smlouvy dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, v platném znění
• poskytovatel může odstoupit od smlouvy při opakované opožděné úhradě oprávněně nárokované odměny objednatelem
c) výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 3 měsíců s tím, že výpovědní doba počne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď druhé smluvní straně. Po dobu výpovědní lhůty jsou smluvní strany plně vázány touto smlouvou.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné od 12.00 hod dne následujícího po doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

4. Při ukončení smlouvy bude služba ostrahy poskytována do okamžiku předání výkonu služby ostrahy objednateli (nebo jím pověřené osobě) dle dohody, nejpozději však do 12.00 hod. dne, ve kterém je služba ostrahy poskytována naposledy.

VIII.
Kontaktní osoby

Kontaktními osobami ve věci plnění této smlouvy jsou:

1. Za objednatele: Mgr. Albert Kubišta, ředitel NR
Za poskytovatele: ……………………….

Změny shora uvedených osob jsou smluvní strany povinny doručit druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Taková změna se nepovažuje za změnu této smlouvy.

IX.
Ochrana důvěrných informací

1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této smlouvy a které nejsou právním předpisem nebo objednatelem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými objednatelem za účelem splnění závazků poskytovatele plynoucích z této smlouvy je poskytovatel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi.

2. Za důvěrné informace se pro účel této smlouvy nepovažují informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění poskytovatelem.

3. Poskytovatel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Poskytovatel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude poskytovatelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:
a) poskytovatel zpřístupní důvěrné informace s předchozím písemným souhlasem objednatele
b) tak stanoví obecně závazný právní předpis.

4. V případě, že poskytovatel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele.

5. Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po splnění závazků dle této smlouvy.

6. Poskytovatel se zavazuje přenést povinnost mlčenlivosti na všechny své zaměstnance.

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po dobu účinnosti této smlouvy i po skončení její účinnosti uveřejnit tuto smlouvu nebo její část.

X.
Odpovědnost za škodu a náhrada škody

1. Poskytovatel odpovídá za veškeré vady plnění této smlouvy.

2. Poskytovatel se zavazuje, že plněním této smlouvy nepoškodí žádná práva třetích osob.

3. Vadou plnění se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech služby ostrahy stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „„Poskytování bezpečnostních a informačních služeb v objektu Novoměstské radnice““ a jejími přílohami, touto smlouvou a jejími přílohami, obecně závazným právními předpisy a pokyny objednatele.

4. Při plnění této smlouvy poskytovatel odpovídá objednateli i třetím osobám za škody způsobené svou činností a v souvislosti s výkonem služby ostrahy jeho pracovníky v místě plnění, a to i za škody na majetku objednatele, které byly prokazatelně způsobeny zaměstnanci poskytovatele v souvislosti s výkonem služby ostrahy.

5. Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli ve skutečné výši škodu prokazatelně vzniklou v souvislosti s vadným plněním/neplněním smluvních ujednání dle této smlouvy ze strany poskytovatele.

XI.
Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení některé z povinností poskytovatele dle této smlouvy, má objednatel právo požadovat a poskytovatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3. 000,- Kč za každý i opakovaný případ porušení povinnosti dle této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení poskytovatele s provedením služby ostrahy dle čl. II. a čl. III. této smlouvy nebo v případě prodlení poskytovatele s odstraněním nedostatků zjištěných objednatelem ve lhůtě dle čl. VI. odst. 5 této smlouvy, má objednatel právo požadovat a poskytovatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou byť započatou hodinu prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě smluvních pokut dle předchozího odstavce 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn započíst smluvní pokutu oproti sjednané odměně, resp. je objednatel v tomto případě oprávněn poměrně zkrátit odměnu na základě vystavené faktury poskytovatelem.

4. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení se zaplacením odměny za řádný výkon služby ostrahy.

5. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, v platném znění a to tak, že zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XII.
Ostatní ujednání

1. Poskytovatel potvrzuje, že si místo plnění osobně prohlédl a tuto prohlídku považuje za dostatečnou.

2. Poskytovatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně.

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za poskytovatelem dle této smlouvy.

4. Poskytovatel není oprávněn plnit své povinnosti dle této smlouvy prostřednictvím jakékoli třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Poskytovatel se v takovém případě nemůže zprostit odpovědnosti za plnění podmínek této smlouvy vůči objednateli poukazem na třetí osobu. Poskytovatel je povinen zajistit, aby případná třetí osoba zachovala mlčenlivost ve smyslu čl. IX. této smlouvy, stejně jako další povinnosti uložené touto smlouvou poskytovateli.

5. Poskytovatel je povinen bezodkladně písemně oznámit objednateli změnu adresy pro zasílání písemností, a to tak, aby k faktické změně adresy nedošlo dříve než patnáct dnů poté, co bude tato změna objednateli oznámena.

6. Písemnosti mezi smluvními stranami se doručují na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nebyla li poskytovatelem sdělena podle odst. V. tohoto článku smlouvy jiná adresa k tomu určená. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení však nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručenou či nedoručitelnou z důvodu, že adresát písemnost nevyzvedl v úložní lhůtě, nebo odmítl převzít, nebo se na uvedené adrese již nezdržuje; za den doručení se v takovém případě považuje den, kdy byla písemnost vrácena druhé smluvní straně.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

2. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Pro ten případ poskytovatel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této smlouvě ani samotnou skutečnost, že byla uzavřena, nepokládá za své obchodní tajemství.

3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z těchto stejnopisů obdrží po třech objednatel a po dvou poskytovatel.

4. Tato smlouva může být měněna toliko písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů v účinném znění.

6. Smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu řádně pročetly, že jí rozumí, že všechna její ujednání odpovídají jejich skutečné a svobodné vůli a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.

V Praze dne ………… V Praze dne ……………

Za objednatele: Za poskytovatele:

…………………………. …………………………
Mgr. Albert Kubišta, ředitel

nahoru


logo Novoměstská radnice