logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Novoměstská radnice, příspěvková organizace
Karlovo náměstí 1/23
120 00 Praha 2
Zastoupená : Mgr. Albertem Kubištou, ředitelem
IČO : 75092972
DIČ : CZ75092972

Výběrové řízení NR/5/2015

k podání cenové nabídky
na výrobu orientačních cedulí a prvků orientačního systému v objektu Novoměstské radnice

1. Zadavatel
Název: Novoměstská radnice, příspěvková organizace
Sídlo: Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2
IČ: 75092972
DIČ: CZ75092972
Kontaktní osoba: Bedřiška Kotmelová, tel: 607627307 e-mail: kotmelova@nrpraha.cz
(kontaktní osoba zašle elektronicky na vyžádání veškeré podklady k VŘ)

Místo plnění zakázky
Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2

2. Specifikace zakázky
• realizace výroby a instalace v měsících leden – únor 2016 dle dohody s pracovníky NR
• přesné zadání včetně specifikací materiálu je přílohou tohoto zadání, kompletní dokumentaci od grafického studia k orientačnímu systému je možné zaslat elektronicky na vyžádání
• v některých místech bude omezena možnost zásahů do fasády nebo stěn – NR je národní kulturní památka
• po domluvě je možná prohlídka objektu a konzultace na místě
• uchazeči berou na vědomí, že položka instalace není uvedena v příloze; uchazeči jsou tak povinni uvést cenu jednotlivých výrobků včetně jejich případné instalace
• přílohou zadání je i smlouva o dílo, která bude s vybraným uchazečem uzavřena, kde se před podpisem budou upravovat ceny, údaje o zhotoviteli, případně precizace technických postupů, termínů apod. Podstatné úpravy smlouvy nebudou možné.
• podání musí obsahovat
a) cenovou nabídku k jednotlivým položkám dle přílohy a to s cenou bez DPH a s DPH
b) celkovou cenu (součet) bez DPH za uvedené položky
c) technické návrhy realizace
d) návrh časového harmonogramu prací
e) dokumentace již realizovaných zakázek podobného typu

3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je 230.000,- Kč bez DPH. Celková nabídková cena nesmí přesáhnout tuto hodnotu, jinak bude automaticky z výběrového řízení vyřazena.
Jedná se tedy o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou v souladu s § 18 odst. 5 téhož zákona

4. Podmínky realizace
• zhotovitel se zaváže respektovat při své činnosti skutečnost, že Novoměstská radnice je národní kulturní památkou.
• při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele, jeho zaměstnanců a pověřených zástupců, instalace bude probíhat za účasti pracovníků NR
• zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy objednatele
• podmínkou účasti řízení je poskytnutí dokumentace z již realizovaných zakázek, které posoudí výběrová komise
• zhotovitel je povinen poskytnout záruku na předmět dle této zakázky v délce minimálně 2 roky

5. Platební podmínky
• splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne doručení
• faktura bude vystavena po úplném a bezvadném dodání díla

6. Požadavky na kvalifikaci dodavatele
Identifikační údaje:
Obchodní firma/název/jméno a příjmení; IČ, DIČ
kopie dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina aj) a platného výpisu z obchodního rejstříku (je-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán).
Jméno zaměstnance oprávněného za uchazeče jednat
Adresa, sídlo firmy, telefon, fax
Prokázané realizace za poslední 3 roky (stručná fotodokumentace, minimálně 3 realizace)

7. Nabídková cena
Bude stanovena jako pevná sazba bez DPH a včetně DPH za jednotlivé položky dle přílohy a součet cen za jednotlivé položky. Posuzovat se bude celková cena za celou zakázku.

Kontaktní osoby pro případné domluvení obhlídky:
Bedřiška Kotmelová – kontakt viz výše

8. Kritéria hodnocení
80% cenová nabídka
20% posouzení již předložených realizací a návrhů řešení ředitelem organizace, zástupcem grafického studia a zástupcem Městské části
Praha 2, hodnocena bude především zkušenost práce v památkově chráněném objektu, podobnost rozsahu zakázky.

9. Obsah nabídky:
a. Členění nabídky
b. Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče
c. Nabídková cena a další hodnocené parametry nabídky
d. Kontaktní osoby
e. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
f. Podepsaná smlouva o dílo

10. Způsob podání nabídky
Písemnou formou a to buď poštou doporučeně nebo osobně do kanceláří NR Karlovo nám1/23, Praha 2, případně na vrátnici NR
Nabídka v listinné podobě vč. dokladů požadovaných zadavatelem se podává v řádně uzavřené obálce, označené „Nabídka - NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení 5/2015 na výrobu orientačních cedulí a prvků orientačního systému v objektu Novoměstské radnice“ Na obálce musí být též uvedena obchodní firma nebo název a adresa dodavatele.

11. Lhůta pro podání nabídky
Posledním dnem doručení nabídky je 21.12. 2015 12.00 hod
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22.12. 2015 v 11 hod. v Konšelském salonku Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2. Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně 1 zástupce za uchazeče.

12. Práva zadavatele
Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce a to i v případě, že nebude vybrán nebo se nebude zakázka realizovat.
Novoměstská radnice si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy.

13. S podáním nabídky bere dodavatel na vědomí, že Novoměstská radnice, příspěvková organizace je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Novoměstské radnice, příspěvkové organizace. Dodavatel v případě uzavření smlouvy na základě výše uvedených způsobů zadání uděluje Novoměstské radnici, příspěvkové organizaci souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost.“

V Praze dne 1. 12. 2015

*****************************************************************************

Příloha č. 1 - položkový seznam


PŘEHLED

Položky / Rozpis stálých cedulí informačního systému / Počet cedulí / Poznámky: cedule připevněné ke zdi či značení přímo na dveřích / "Specifikace materiálu NÁVRH"

Venkovní značení vstupů do areálu
D.1 1x Karlovo nám. skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
D.3 1x Věž Dubond deska s hliníkem, potisk uv injet
D.4 Hlavní informační cedule v průchodu 1x Komplexní informační tabule v jazykových mutacích: čj, aj "Dubond deska s hliníkem, polep - tisk uv injet
železná část pro umístění magnetů, polep - tisk uv injet"

Stálé značení v prostoru atria Směrovky v prostoru atria
D.6 1x Označení Galerie v průchodu skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
D.7 1x Stálá cedule na sloupu vpravo, podloubí skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
D.8 1x Mobilní stojan se směrovkami železný jekl, kliprám, černý nátěr (kovářská černá)

Označení názvů vchodů do budovy v atriu Názvy nad dvěma vstupy (do Jižního a Severního křídla)
D.10 A 1x vstup do Jižního kovové písmeno s nátěrem (kovářská černá)
D.11 B 1x vstup do Severního kovové písmeno s nátěrem (kovářská černá)

Stálé značení v budově za Jižním vstupem A
A.1 Informační cedule v Jižním křídle 1x "Informační tabule popisující prostory za vstupem do Jižního křídla
v čj, aj" "Dubond deska s hliníkem potištěna uv injetem
nalepený plechový pás pro uchycení pozvánek magnetem"
Názvy místností a šipky na označení směru trasy
A.3 1x Východ Vodičkova+kavárna+vstup B/Galerie Novoměstské radnice skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
A.4 1x Obřadní síň+velký sál+Žulový bar skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
A.5 Návštěvní řád kliprám v černém provedení
A.6 1x Mázhaus+Konšelský salonek+Šatlava skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
A.7 1x Šatna+WC skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
A.8 1x Šatna svatebčanů skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
A.9 1x Vrátnice řezaná grafika - matná černá fólie (polep přímo na sklo vrátnice)
A.10 1x Šatna řezaná grafika - matná černá fólie
A.11.1 1x Toalety - označení vedle dveří - ženy skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
A.11.2 1x Toalety - označení vedle dveří - muži skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
A.11.3 1x Toalety - samolepka na dveře - ženy řezaná grafika - matná černá fólie (polep přímo na dveře)
A.11.4 1x Toalety - samolepka na dveře - muži řezaná grafika - matná černá fólie (polep přímo na dveře)
A.12 1x 1. patro+Žulový bar skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
A.13 1x Nevstupovat - cedule na zdi do suterénu skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
A.31.1 1x Toalety - označení vedle dveří - ženy skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
A.31.2 1x Toalety - označení vedle dveří - muži skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie
A.31.3 1x Toalety - samolepka na dveře - ženy řezaná grafika - matná černá fólie (polep přímo na dveře)
A.31.4 1x Toalety - samolepka na dveře - muži řezaná grafika - matná černá fólie (polep přímo na dveře)

Stálé značení ve věži C
Informační cedule v přízemí věže 1x Informace o vstupném, návštěvní době a Galerii ve věži spolu s plánkem celé budovy radnice a hlavním vstupem v čj, aj, fj
C.4 Historie v přízemí věže 1x Historie v čj, aj, fj Dubond deska s hliníkem potištěna uv injetem

****************************************************************************

POPIS + ROZMĚRY


Položky / "Specifikace materiálu NÁVRH" /Rozměry/cm
D.1 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 55 x 45
D.3 Dubond deska s hliníkem, potisk uv injet 282 x 106 x 204
D.4 "Dubond deska s hliníkem, polep - tisk uv injet
železná část pro umístění magnetů, polep - tisk uv injet" 220 x 144
D.6 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 63 x 43
D.7 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 40 x 55
D.8 železný jekl, kliprám, černý nátěr (kovářská černá) 59,4 x 84,1
D.10 kovové písmeno s nátěrem (kovářská černá) 63 x 60
D.11 kovové písmeno s nátěrem (kovářská černá) 51 x 60
A.1 "Dubond deska s hliníkem potištěna uv injetem
nalepený plechový pás pro uchycení pozvánek magnetem" 120 x 120
A.3 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 103 x 55
A.4 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 65 x 40
A.5 kliprám v černém provedení 65 x 80
A.6 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 63 x 58
A.7 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 55 x 25
A.8 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 50 x 20
A.9 řezaná grafika - matná černá fólie (polep přímo na sklo vrátnice), maximální šíře textu 60 cm velikost verzálky 8 cm
A.10 řezaná grafika - matná černá fólie (polep přímo na mramor šatny), velikost písmen 8 cm "velikost verzálky 8 cm
NEBO polep 184 x 60 cm"
A.11.1 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 40 x 25
A.11.2 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 40 x 25
A.11.3 řezaná grafika - matná černá fólie (polep přímo na dveře) 70 x 120
A.11.4 řezaná grafika - matná černá fólie (polep přímo na dveře) 70 x 120
A.12 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 70 x 35
A.13 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 50 x 20
A.31.1 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 40 x 25
A.31.2 skleněná cedule (bezpečnostní sklo konex), polep z řezané grafiky - matná černá fólie 40 x 25
A.31.3 řezaná grafika - matná černá fólie (polep přímo na dveře) 70 x 120
A.31.4 řezaná grafika - matná černá fólie (polep přímo na dveře) 70 x 120
C.4 Dubond deska s hliníkem potištěna uv injetem 130 x 210

***************************************************************************

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

I.
Smluvní strany

1.1 Novoměstská radnice, příspěvková organizace
se sídlem Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2
IČ: 75092972
DIČ: CZ75092972
zastoupená Mgr. Albertem Kubištou, ředitelem

dále jen „objednatel“

1.2 ________________________________
se sídlem ____________________________
IČ: ______________________________
DIČ: __________________________________
zastoupená _______________________________

dále jen „zhotovitel“

II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh.
2.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným níže.
2.3 Dílem se dle této smlouvy rozumí výroba a instalace orientačních cedulí a prvků orientačního systému v množství a provedení dle přílohy č. 1 této smlouvy a jejich instalace v místě provádění díla (dále jen „dílo“).
2.4 Místem provádění díla bude Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2. Rozmístění jednotlivých prvků a způsob jejich instalace do objektu Novoměstské radnice bude provedeno dle pokynů objednavatele.
2.5 Veškeré materiály, výrobky a práce, které budou použity při provádění díla, obstará zhotovitel s tím, že vlastnosti materiálů a výrobků musí být v souladu s právními předpisy, příslušnými normami a standardy

III.
Doba plnění smlouvy

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a s potřebnou péčí v následujících termínech:
- termín zahájení prací: 15. 1. 2016
- termín dokončení prací a předání díla: 20. 3. 2016.

IV.
Cena za dílo

4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy činí _________________ Kč bez DPH (slovy: ____________________). Bližší specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
4.2 Cena je stanovena za kompletní provedení díla dle předmětu smlouvy, včetně jeho instalace na místě provádění díla, a jsou v ní obsaženy veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.
4.3 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je konečná a bez souhlasu smluvních stran se nesmí navyšovat.

V.
Platební podmínky ceny díla

5.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu – daňový doklad po řádném dokončení a předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednavateli. Přílohou vystavené faktury bude fotokopie protokolu o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem či jím zmocněnou osobou.
5.2 Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle zákona o účetnictví nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně k opravě, přestává běžet původní lhůta splatnosti, a tato následně pokračuje po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.
5.3 Splatnost daňového dokladu bude 30 dní ode dne doručení, a to na účet uvedený na vystaveném daňovém dokladu.

VI.
Závazky smluvních stran

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě.
6.2 Zhotovitel je povinen dílo specifikované v čl. II této smlouvy provést osobně nebo jej může nechat provést pod svým osobním vedením. V případě, že bude dílo zhotoveno třetí osobou, odpovídá za dílo v plném rozsahu zhotovitel.
6.3 Požadovaná výborná kvalita je vymezena v obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů.
6.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečností, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy v místě provádění díla.
6.5 Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

VII.
Převzetí díla

7.1 O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.
7.2 Objednavatel není povinen od zhotovitele převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, i když tyto vady či nedodělky nebrání řádnému užívání díla. Objednavatel je tak povinen od zhotovitele převzít dílo pouze pokud je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
7.3 Smluvní strany se dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.
7.4 Zhotovitel je povinen k převzetí díla objednavatele písemně vyzvat, a to nejpozději 3 pracovní dny přede dnem předání díla.
7.5 Vlastníkem prováděného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
7.6 Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel. Přechod nebezpečí škody na prováděném díle na objednatele nastává dnem řádného dokončení a předání předmětu díla objednateli.

VIII.
Záruka za dílo

8.1 Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce _____ měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.
8.2 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem
8.3 Vady díla zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
8.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady nebo poruchy. Tento termín nesmí být delší, než 5 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
8.5 Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady nebo poruchy ani do 10 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu bez jakékoli ztráty záruky na dílo. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

IX.
Smluvní pokuta

9.1 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,08 % z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení.
9.2 Pro případ prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení.
9.3 Splatnost smluvních pokut je 14 dní, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden jejich zápočet.

X.
Ostatní podmínky smlouvy

10.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami, obecnými právními předpisy.
10.2 Objednatel je také oprávněn upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky.
10.3 Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody na majetku objednatele nebo třetích osob.

XI.
Odstoupení od smlouvy

11.1 Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
– prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů,
– prodlení zhotovitele v délce 15 dnů se zahájením prací,
– soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla.
11.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel neposkytl zhotoviteli v jím určené přiměřené lhůtě potřebnou součinnost k provedení díla.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
12.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.
12.3 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: Příloha č. 1 – Položkový seznam
V ______________________ dne ________________ V ______________________ dne ________________


______________________________________________________ ___________________________________________________
Novoměstská radnice, příspěvková organizace ___________________________
Mgr. Albert Kubišta, ředitel _________________________
objednatel zhotovitel

nahoru


logo Novoměstská radnice