logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Novoměstská radnice, příspěvková organizace
Karlovo náměstí 1/23
120 00 Praha 2
Zastoupená : Mgr. Albertem Kubištou, ředitelem
IČO : 75092972
DIČ : CZ75092972

Výběrové řízení 6/2015

k podání cenové nabídky
na poskytování služeb nepravidelného úklidu v objektu Novoměstské radnice

1. Identifikace zadavatele
Název: Novoměstská radnice, příspěvková organizace
Sídlo: Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2
IČ: 75092972
DIČ: CZ75092972
Kontaktní osoba: Bedřiška Kotmelová, tel: 607627307
e-mail: kotmelova@nrpraha.cz
(kontaktní osoba zašle elektronicky na vyžádání veškeré podklady k VŘ)

2. Přesné vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele
• Nepravidelný úklid objektu Novoměstské radnice v rozsahu dle přílohy č. 1
• Služby budou poskytovány od 1. 1. 2016 do 31. 12.2018.
• Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této dokumentace
• Služby budou poskytovány na základě osobní, telefonické nebo emailové objednávky zadavatele.
• Podmínky realizace:
- zhotovitel se zaváže respektovat při své činnosti skutečnost, že Novoměstská radnice je národní kulturní památkou.
- při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele, jeho zaměstnanců a pověřených zástupců, zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy objednatele
- zhotovitel zajistí stabilní personální obsazení
• Platební podmínky:
- splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne doručení
- faktura bude vystavena vždy po ukončení 1 kalendářního měsíce, ve kterém je služba poskytována

3. Předpokládaná hodnota zakázky
• Nejvyšší možná hodnota zakázky je 1 200 000,- Kč (slovy: jedenmilondvěstětisíckorun českých) bez DPH. Celková nabídková cena při předpokládaném počtu hodin 5 400 nesmí přesáhnout tuto hodnotu, jinak bude automaticky z výběrového řízení vyřazena.
• S ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky se jedná o zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávanou v souladu s § 18 odst. 5 téhož zákona.

4. Nabídková cena
• Bude stanovena jako pevná hodinová sazba bez DPH, za jednu hodinu v pracovní den v hodinách od 6. do 22. hodiny za práci jedné osoby.
• Pro práci v nočních hodinách, o svátcích, o sobotě a neděli stanoví zadavatel pevný příplatek 10 % k pevné sazbě za jednu hodinu v pracovní den v hodinách od 6. do 22. hodiny.
• Zadavatel nepřipouští variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec zadávací dokumentace.

5. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
• Posledním dnem doručení nabídky je 21.12.2015 do 14.00 hod
• Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22..12.2015. v 11.30 Konšelském salonku Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2. Otevírání obálek se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci za uchazeče.
• Nabídka je pro uchazeče závazná po dobu 15 dnů ode dne otevírání obálek.

6. Místo plnění zakázky
Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2

7. Předpokládaný termín zahájení plnění
• Datum předpokládaného zahájení plnění zakázky je 1. 1. 2016.

8. Prokázání kvalifikačních předpokladů
• Uchazeč je povinen doložit:
a) prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle §53 zákona, na konci tohoto dokumentu je přiloženo čestné prohlášení
b) prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona – doklad o oprávnění k podnikání pro plnění předmětu této zakázky,
c) finanční předpoklady – doložit kopií pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem v minimální výši pojistného plnění 5 milionů Kč.
d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů - uvést minimálně 2 služby poskytované v posledních 3 letech při úklidu památkově chráněného objektu o ploše minimálně 2 000 m2 s přístupem veřejnosti s uvedením jejího rozsahu a doby poskytování a s doložením objednatele této služby.

9. Obsah nabídky
• Členění nabídky
• Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče
• Nabídková cena
• Kontaktní osoby
• Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
• Podepsaný návrh smlouvy

10. Způsob zpracování nabídky
• Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce.
• Uchazeči si mohou domluvit obhlídku objektu s Vojtěchem Paluskou tel: 725 340 186 nebo s Bedřiškou Kotmelovou tel: 607 627 307
• Nabídka může být předložena pouze v listinné formě, a to buď poštou doporučeně nebo osobně do kanceláří Novoměstské radnice, Karlovo nám1/23, Praha 2, případně na vrátnici Novoměstské radnice.
• Nabídka v listinné podobě vč. dokladů požadovaných zadavatelem se podává v řádně uzavřené obálce, označené „Nabídka - NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení 6/2015 na poskytování služeb nepravidelného úklidu v objektu Novoměstské radnice“. Na obálce musí být též uvedena obchodní firma nebo název a adresa uchazeče.

11. Kritéria hodnocení nabídek
• 100% cenová nabídka za jednu hodinu práce jedné osoby

12. Návrh smlouvy
• V návrhu smlouvy jsou stanoveny závazné obchodní podmínky, které musí uchazeč akceptovat. Uchazeč může doplňovat pouze cenu.
• Smlouva musí být uzavřena v souladu s návrhem v nabídce a po celou dobu její platnosti by neměla být měněna.

13. Ostatní podmínky
• Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce, a to i v případě, že nebude vybrán nebo se nebude zakázka realizovat.
• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy.
• S podáním nabídky bere uchazeč na vědomí, že Novoměstská radnice, příspěvková organizace je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Novoměstské radnice, příspěvkové organizace. Uchazeč v případě uzavření smlouvy uděluje podáním své nabídky Novoměstské radnici, příspěvkové organizaci souhlas, aby veškeré informace obsažené v jeho nabídce byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost.

• Veřejná zakázka č. _6/2015_
s názvem „podání cenové nabídky
na poskytování služeb nepravidelného úklidu v objektu Novoměstské radnice“• Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Jako osoba oprávněná zastupovat uchazeče tímto čestně prohlašuji, že uchazeč Jméno a příjmení/obchodní firma/název/:______________(doplní uchazeč), Bydliště/sídlo:______________(doplní uchazeč), IČO:_________________(doplní uchazeč) o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby č. _______ s názvem „“ zadávanou zadavatelem, ……………………………, splňuje základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 1. 12. 2015

***************************************************************************

Příloha č. 1

k poptávce na nepravidelný úklid Novoměstské radnice, p.o

Podmínky činnosti:
Pro tuto činnost je nutná časová flexibilita a nutnost úklidu i v nočních hodinách, o víkendu a o svátcích – domlouvání času a rozsahu cca 1-2 týdny dopředu, jedná se o úklid před, v průběhu a po jednotlivých akcích vždy dle dohody s pověřeným pracovníkem zadavatele, který také určí počet osob nutných pro zajištění konkrétní akce (maximální počet požadovaných osob budou 3 ).
Konkrétní obsah činnosti bude stanoven pověřeným pracovníkm vždy ke konkrétní akci, jedná se o tyto činnosti :
před akcí: setření podlahových ploch, luxování koberců, setření prachu z parapetů a nábytku, vynesení košů, úklid přístupových komunikací, příprava skla, ubrusů
v průběhu akcí: úklid toalet a dopňování hygienických potřeb, úklid, průběžné umývání a odklízení nádobí, vynášení košů, vynášení púopelníků na nádvoří
po akci: setření podlahových ploch, luxování koberců a čalouněných židlí, setření prachu z parapetů a nábytku a odstranění nečistot, vynesení košů, úklid přístupových komunikací, odnos, odmytí, vyleštění a úložení nádobí, vynesení popelníků na nádvoří,
Podrobnější popis akcí, kterých se mimořádný úklid týká, četnost akcí vychází z roku 2015 a může se v průběhu roku měnit:
1) pronájem prostor na soukromé rauty menšího rozsahu do cca 50 lidí – 15x ročně (úklid v denní i noční pracovní době)
2) pronájem na soukromé večeře a rauty většího rozsahu 50 – 200 osob (denní i noční úklid) – 12xročně
3) festivaly, veletrhy – 2-3denní akce – 11xročně (denní i noční úklid)
4) koncerty, tiskové konference, předávání vysvědčení apod. velký sál – setření podlahy, úklid wc – 30x ročně ( denní úklid)
5) vernisáže – úklid po akci 20xročně (večerní úklid, obstarat mytí sklenic, zanešení ubrusů do čistírny)

V Praze dne 1. 12. 2015

**************************************************************************

SMLOUVA O DÍLO – NEPRAVIDELNÝ ÚKLID

(uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
I.
Smluvní strany

1.1 Novoměstská radnice, příspěvková organizace
se sídlem Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2
IČ 75092972
DIČ CZ75092972
zastoupená Mgr, Albertem Kubištou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

1.2 ________________________________________
se sídlem ______________________________
IČ ______________________________________
DIČ ____________________________________
zastoupená ____________________________

(dále jen „zhotovitel“)
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na základě výsledku výběrového řízení č. 4/2015 k plnění zakázky s názvem „poskytování služeb nepravidelného úklidu v objektu Novoměstské radnice“ uzavřít dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto Smlouvu o dílo – nepravidelný úklid (dále jen „smlouva“)

II.
Úvodní ustanovení

2.1 Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provádět pro objednatele dílo spočívající v provádění nepravidelného úklidu v prostorách objektu Novoměstské radnice na adrese Karlovo náměstí 1/23, Praha 2, a to dle konkrétní specifikace jednotlivých úklidových prací dle osobních, telefonických či emailových zadání pověřených osob objednatele. Objednatel se zavazuje uhradit za tyto služby cenu ve výši a způsobem uvedeným níže v této smlouvě. Objednatel zároveň určí počet osob, které se budou na provádění úklidu podílet.
2.2 Zhotovitel se zavazuje provádět úklidové práce takovým způsobem, aby v co nejmenší míře narušoval běžný provoz budovy a činnost objednatele a dalších osob užívajících tuto budovu.
2.3 Jednotlivé úklidové práce budou probíhat v čase Vymezeném objednatelem vždy u konkrétní zakázky.
2.4 Objednatel se zavazuje seznámit zhotovitele s prostory, ve kterých budou úklidové práce prováděny a upozornit jej na specifika objektu a vybavení Novoměstské radnice.
2.5 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že prostory a vybavení Novoměstské radnice jsou národní kulturní památkou a je proto potřeba k nim přistupovat s náležitou a odbornou péčí.

III.
Cena a platební podmínky

3.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že objednatel uhradí zhotoviteli smluvní hodinovou cenu za provedení shora uvedeného díla. Cena byla smluvními stranami dohodnuta ve výši ___________,- Kč za jednu hodinu práce jedné osoby (slovy: _____________ korun českých) bez DPH. O sobotách, nedělích, státních svátcích a v nočních hodinách od 22. do 6. hod se objednatel zavazuje uhradit hodinovou sazbu navýšenou o 10%.
3.2 Nárok na odměnu vzniká zhotoviteli řádným a včasným provedením díla.
3.3 Za každý kalendářní měsíc je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu v rozsahu odpracovaných hodin za sjednanou odměnu, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bude dílo prováděno. Počet hodin v měsíci bude stanoven dle výkazů práce, které vyplňuje pracovník zhotovitele a potvrzuje pověřený pracovník objednatele. Výkazy práce budou umístěny v budově NR. Smluvní strany se dohodly, že splatnost každé faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí obsahovat následující náležitosti: číslo faktury, přesné označení objednatele a zhotovitele, označení účtu, na který má být fakturovaná částka poukázána, datum vystavení a datum splatnosti, označení poskytnuté služby, fakturovaná částka, razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. Bez těchto náležitostí je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.
3.4 Pro případ prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky denně, a to až do jejího úplného zaplacení.

IV.
Práva a povinnosti objednatele

4.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
4.2 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli bezúplatně uzamykatelné skladovací prostory pro uložení prostředků na úklid. Objednatel je povinen dále poskytnout zhotoviteli vodu a elektrickou energii, nezbytnou k výkonu úklidových prací, a prostory se sanitárním vybavením s možností převlečení zaměstnanců zhotovitele a uložení jejich věcí.
4.3 Objednatel je povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele řádné plnění jejich pracovních povinností.
4.4 Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat řádné provádění díla a na případné nedostatky upozornit zhotovitele na telefonní číslo, které mu pro tyto potřeby zhotovitel písemně sdělí. Tyto nedostatky zároveň zapíše do knihy reklamací. Objednatel za tímto účelem určí svého zástupce, který bude oprávněn objednatele na nedostatky upozornit. Objednatel může jednostranně tohoto svého zástupce měnit, a to prostřednictvím e-mailové komunikace nebo písemným oznámením zhotoviteli.
4.5 Objednatel stanovuje časy jednotlivých úklidů dle své vlastní potřeby. Je však povinen o tomto informovat zhotovitele nejpozději 10 dnů předem.

V.
Práva a povinnosti zhotovitele

5.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo na svůj náklad s náležitou a odbornou péčí.
5.2 Při úklidových pracích je zhotovitel oprávněn používat pouze hygienicky nezávadné čisticí prostředky a přístroje, odpovídající bezpečnostním předpisům a normám. Zhotovitel je povinen při výkonu činnosti dodržovat veškeré právní předpisy, zejména hygienické a předpisy o nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen v rámci možností provádět třídění odpadu a využívat kontejnery na tříděný odpad.
5.3 Zhotovitel je povinen zaslat objednateli písemný seznam osob, které budou dílo dle této smlouvy vykonávat (dále také „osoby zhotovitele“). Zhotovitel je povinen uvedený seznam písemně aktualizovat a aktualizovaný jej předat objednateli. Jiné osoby než uvedené v seznamu mimo oprávněných zástupců zhotovitele nejsou oprávněny vstupovat do prostor objednatele.
5.4 Při odchodu z budovy, v níž jsou prováděny úklidové práce, osoby zhotovitele kontrolují uzavření všech oken, společných prostor a kanceláří. V případě zjištění stavu, který neodpovídá běžnému stavu kanceláře v dané době, jsou povinny toto sdělit pověřené osobě objednatele, popřípadě jinému pracovníkovi objednatele, přítomnému v budově.
5.5 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přijdou osoby zhotovitele do styku během činnosti, jež je předmětem této smlouvy. Osoby zhotovitele zejména nesmí provádět neoprávněnou manipulaci s písemnostmi a používat výpočetní techniku nalézající se v budově.
5.6 Veškeré čisticí prostředky si obstará na své náklady zhotovitel. Objednatel na své náklady zajistí pouze toaletní potřeby na WC (mýdlo, papírové utěrky, vůně, toaletní papír).
5.7 Zhotovitel je povinen dbát na skutečnost, že prostory, kde bude docházet k provádění díla, tedy prostory a vybavení Novoměstské radnice, jsou národní kulturní památkou a je tedy nutné k nim přistupovat s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen používat pouze takové čisticí prostředky, které budou šetrné k historickému vybavení Novoměstské radnice a k historickým podlahám v objektu. V opačném případě je zhotovitel povinen uvést poškozenou věc na své náklady do původního stavu nebo uhradit veškerou vzniklou škodu a případné náklady objednatele.
5.8 Zhotovitel je povinen vést úklidový deník, kde bude zaznamenáno plnění díla a osoba, která dílo prováděla. Zhotovitel je povinen aktualizovat záznamy v deníku každý den, kdy bude dílo prováděno.
5.9 Zhotovitel v plné výši odpovídá za osoby, které plní předmět díla dle této smlouvy, a za všechny osoby, které se s vědomím zhotovitele nebo osob vykonávajících činnost pro zhotovitele pohybují v prostorách objednatele.
5.10 Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn a že tato pojistka se vztahuje na škody způsobené při plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti, zejména řádně platit pojistné. V případě pojistné události vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen pojistné plnění vinkulovat ve prospěch objednatele. Na vyžádání objednatele poskytne zhotovitel potvrzení o pojištění v originále nebo ověřené kopii.

VI.
Reklamace

6.1 Zhotovitel povede v objektu knihu reklamací, kam budou zaznamenávány vytknuté nedostatky. Tato kniha bude uložena u objednatele na místě přístupném pro oba účastníky.
6.2 Objednatel je povinen zaznamenávat oprávněnou osobou zjištěné nedostatky do knihy reklamací. Na neuvedené nedostatky nebude brán zřetel. V knize reklamací smluvní strany též vyznačí termín oznámení nedostatků.
6.3 V případě, že objednatel vytkne zhotoviteli nedostatky na prováděném díle dle čl. 4.4 nejpozději do 2 hodin od skončení práce téhož dne, je zhotovitel povinen veškeré vytknuté nedostatky řádně odstranit nejpozději do 3 hodin téhož dne.
6.4 V případě, že zhotovitel neodstraní vytknuté nedostatky ve lhůtě dle čl. 6.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč. Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu jednostranně započítat proti pohledávkám zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. V případě vzniku události, kterou nemůže zhotovitel ovlivnit, tj. za situace způsobené vyšší mocí, není objednatel oprávněn požadovat uvedenou smluvní pokutu. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ujednáním smluvní pokuty nezaniká možnost objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu případné škody způsobené neodstraněním vytknutých nedostatků.

VII.
Platnost smlouvy

7.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dne 1.1.2016. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 3 roky ode dne účinnosti této smlouvy.
7.2 Tuto smlouvu lze ukončit na základě dohody smluvních stran, odstoupením od smlouvy či výpovědí smlouvy.
7.3 Tuto smlouvu lze vypovědět se dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď.
7.4 Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodu opakovaného výskytu nedostatků vzniklých při provádění díla. V takovém případě se smlouva ruší ve chvíli, kdy odstoupení bylo doručeno zhotoviteli. Za doručenou se považuje rovněž zásilka, kterou zhotovitel odmítne převzít nebo se vrátí objednateli jako nedoručená nebo nedoručitelná.
7.5 Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou za poskytnuté plnění delší než 30 dní a byl na své prodlení zhotovitelem písemně upozorněn. V takovém případě se smlouva ruší ve chvíli, kdy odstoupení bylo doručeno objednateli. Za doručenou se považuje rovněž zásilka, kterou objednatel odmítne převzít nebo se vrátí zhotoviteli jako nedoručená nebo nedoručitelná.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

8.1 V případě podstatného porušení smluvních povinností některou ze smluvních stran je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V pochybnostech se považuje 5. den po odeslání za den doručení. Za doručenou se považuje rovněž zásilka, kterou druhá strana odmítne převzít nebo se vrátí jako nedoručená nebo nedoručitelná.
8.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením jsou následující případy
a) na straně zhotovitele:
• zhotovitel neplní dohodnuté provádění úklidových prací co do druhu či způsobu a četnosti, jakož i rozsahu ploch, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, poté co byl písemně upozorněn na konkrétní stejnou závadu objednatelem a tato závada nebyla odstraněna
• objednatel zjistí, že zhotovitel nepoužívá hygienicky nezávadné čisticí prostředky a přístroje odpovídající bezpečnostním předpisům, normám nebo poškozují vybavení Novoměstské radnice
• objednateli bude v souvislosti s prováděním úklidových prací způsobena osobami zhotovitele opakovaně škoda převyšující částku 5.000,- Kč v souvislosti s prováděním úklidových prací, nebo jednorázově škodu ve výši 10.000,- Kč
• nabytí právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele
• dojde-li při výkonu úklidových prací ke spáchání zaviněného protiprávního jednání osobou zhotovitele
b) na straně objednatele
• objednatel je více než dva měsíce v prodlení se zaplacením faktury za provedené úklidové práce a byl na toto prodlení ze strany zhotovitele písemně upozorněn
8.3 Odstoupením od smlouvy zaniká smlouva od samého počátku, s výjimkou ustanovení o smluvní pokutě a nároku na náhradu vzniklé škody.
8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.

IX.
Ostatní a závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní strany sjednávají, že veškerá korespondence bude zasílána na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě, že dojde ke změně adresy, zavazuje se strana, které se změna adresy týká, písemně upozornit druhou smluvní stranu na tuto změnu. Do doby oznámení nové adresy je pro druhou smluvní stranu závazná původní adresa.
9.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Pro tento případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této smlouvě ani samotnou skutečnost, že byla uzavřena, nepokládá za své obchodní tajemství.
9.3 Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou odsouhlasenou a podepsanou oběma smluvními stranami jako dodatek této smlouvy.
9.4 Pozbude-li platnosti jakékoli ustanovení této smlouvy, nemá to za následek neplatnost ustanovení ostatních. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nové úpravě obsahu neplatného ustanovení, je-li to potřebné.
9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
9.6 Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů v účinném znění.
9.7 Smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu řádně pročetly, že jí rozumí, že všechna její ujednání odpovídají jejich skutečné a svobodné vůli a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.

V ______________________ dne ___________________ V ______________________ dne ___________________

_________________________________________________ _________________________________________________
Novoměstská radnice, příspěvková organizace ………………………………………..
Mgr. Albert Kubišta, ředitel …………………………………..

nahoru


logo Novoměstská radnice